BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa TUNCA, Meltem KÜRTÜNCÜ
COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN UYKU ALIŞKANLIKLARI İLE DUYGU DURUM SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırma, Covid-19 pandemi sürecinde çocukların uyku alışkanlıkları ile duygu durum sorunları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmamızın örneklemini Zonguldak ili merkez ilçesinde bulunan Zonguldak Bahçelievler İlköğretim Okulu oluşturmaktadır. Katılımcılar için gönüllü katılım onayı sunulmuş ve tüm sorular çevrimiçi ortama yüklenmiş, katılımcılara çevrimiçi olarak 21.06.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında ulaşılmıştır Veri toplama sürecinde ise sosyo demografik bilgi formu, çocuklarda uyku alışkanları anketi (ÇUAA), güçler ve güçlükler anketi (GGA) kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda, ebeveynlerin yaş, meslek, gelir düzeyi, çocuk sayısı eğitim durumuna göre ÇUAA ölçeği puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05). Çocukların yaş, cinsiyet, sınıf ve okul başarısı göre ÇUAA ölçeği puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05). Ebeveynlerin yaş, meslek, gelir düzeyi, çocuk sayısı eğitim durumuna göre GGA ölçeği puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05). Çocukların yaşa, sınıfına ve okul başarısına göre GGA ölçeği puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05). ÇUAA ile GGA arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve güçlü (r=0,714, p<0,05) bir ilişki tespit edilmiştir. GGA’ nın ÇUAA üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir (p<0,05). Sonuç olarak, pandemi sürecinde çocukların uyku alışkanları ile duygu durum düzeyleri olumsuz etkilenmiştir. Ayrıcı bu iki faktör arasında da doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, çocuklarda uyku, çocuklarda duygu durum, uyku alışkanlıkları, davranış sorunları 


Keywords: