BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Remzi KARASUNGUR, Betül TOSUN, Ayla YAVA, Aynur KOYUNCU, Emine KURT CAN
COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE KADINLARIN SAĞLIK KAYGI DURUMU VE ÇOCUK SAHİBİ OLMA İSTEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışma kadınların salgın döneminde sağlık kaygı düzeyinin çocuk sahibi olma isteği üzerinde etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Baykan Aile Sağlığı Merkezi ve Baykan Devlet Hastanesine 06.05.2021-06.07.2021 tarihleri arasında başvuran ve çalışmaya gönüllü katılan kadınlara (n=487) sosyo-demogratifik özellikleri, COVID-19 hakkında bilgi durumunu içeren anket formu, Sağlık Anksiyetesi Ölçeği (SAÖ) ve Çocuk Sahibi Olma Motivasyon Ölçeği (ÇSOMÖ) uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 32.86 ± 7.70 yıl, %54.8’i üç ve üzeri çocuğa sahip, %40.4’ü bir veya daha fazla düşük ya da ölü doğum yapmıştır. Kadınların %94.5’i pandemiden olumsuz etkilendiğini, %76.6’sı COVID-19 pandemisi döneminde çocuk sahibi olmak istemediğini beyan etmiştir. COVID-19’dan çok fazla etkilendiğini ifade eden, COVID-19 enfeksiyonu geçiren, çocuk istememe nedeni ekonomik nedenlere bağlayan ve kronik hastalığı olan kadınların SAÖ puanları diğerlerinden daha yüksekti (sırasıyla p=0,00, p=0,046, p=0,01, p=0,00). Kronik hastalığı olan, eşi çalışmayan, COVID-19 döneminde çocuk istemeyen ve istememe sebebi ekonomik nedenler ve COVID-19 olan, aylık hane geliri asgari ücret altında olan, COVID-19 hakkında fazla bilgi sahibi olan kadınların çocuk sahibi olma motivasyonu ve olumsuz çocuk sahibi olma motivasyonu alt boyut puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (sırasıyla p=0,048, p=0,01, p=0,00, p=0,00, p=0.00, p=0,009). Hastaların ÇSOMÖ puan ortalamaları ile SAÖ puan ortalamaları arasında pozitif yönde orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r = 0.323, p <0,01). Sonuç: Kadınların kronik hastalığa sahip olmalarının, COVID-19’dan etkilenmelerinin, COVID-19 geçirmelerinin ve çocuk sahibi olmak istememe nedenlerinin sağlık kaygısını arttırdığı söylenebilir. Çalışmaya katılan kadınların büyük çoğunluğu COVID-19 döneminde ekonomik nedenler, fazla çocuğa sahip olma ve COVID-19 sebebiyle çocuk sahibi olmak istememektedir. Kadınların sağlık kaygı düzeylerinin çocuk sahibi olma isteğini olumsuz yönde etkilediği değerlendirilmektedir. Anahtar kelimeler: Sağlık Kaygısı, Çocuk Doğurma Arzusu, COVİD-19

Anahtar Kelimeler: Sağlık Kaygısı, Çocuk Doğurma Arzusu, COVİD-19 


Keywords: