BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Müge SEVAL, Meryem ÇİFTÇİ, Aylin KURT
DEĞİŞEN BABALIK ROLLERİNİN AİLE TUTUMLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Aile tutumları ile benimsenen babalık rolleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanan bu çalışmada, bir ortaöğretim kurumunun 5.ve 6.sınıfına devam eden çocukların anne ve babaları ile gerçekleştirilmiştir. Veriler çalışmanın yapıldığı okulun rehberlik biriminin desteği ile annelerden Aile Hayatı Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARİ) ve babalardan Baba Destek Programı Tutum Envanteri (BADEP) ile toplanmıştır. Annelerin PARİ alt boyutlarından aşırı annelik boyutundan yüksek (43.42±7.80) demokratik tutum ve eşitlik tanıma boyutundan ortalama (28.04±3.20), karı-koca geçimsizliği boyutundan düşük (12.95±4.00) ve baskı ve disiplin yüksek (34.31±6.85) puan ortalamaları elde ettikleri belirlenmiştir. Babaların BADEP alt boyutlarından; geleneksel olmayan rollerde yüksek (41.93±6.77), yetkeci olmayan rollerde yüksek (43.83±7.34), tavizkar olmayan rollerde düşük (22.44±4.66) ve iletişim açıklığı boyutunda yüksek (28.82±5.59) puan ortalamaları aldıkları tespit edilmiştir. Eğitim seviyesi annelerin aşırı annelik (48.00±8.46; F:3.015, p:0.009) ve baskı-disiplin (38.08±8.29; F:3.560, p:0.003) puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksekken, eğitimi yüksek olan babaların (yüksek lisans) yetkeci(otoriter) olmayan roller (52.66±1.41; F:4.684, p:0.000) puan ortalaması yüksek bulunmuştur. Babanın tavizkar olmayan rolleri (r:0.230, p:0.018) benimsemesi ile karı koca geçimsizliği arasında güçlü pozitif korelasyon belirlenmiştir. Annenin demokratik tutumun benimsendiği ailelerde babanın geleneksel olmayan (r: -0,256; p:0.008)ve yetkeci olmayan roller (r:-0.273; p:0.005) benimsemesi ve iletişime açık (r:-0,288, p:0.003) olması arasında beklenenin aksine güçlü negatif korelasyon bulunmuştur. Çalışmada aile tutumlarının anne baba eğitimden doğrudan etkilendiği, annelerin aşırı ilgili ve baskıcı davrandığı, günümüz babalarının geleneksel ataerkil ve otoriter rollerinden uzaklaşarak daha iletişime açık bir ebeveyn modeli sergilediği sonucuna varılmıştır. Gerek annelerin gerekse babaların aile içi iletişime önem verdikleri ve karı koca kavgalarının babanın taviz vermez tutumu sonucunda geliştiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Aile tutumları, Babalık rolleri 


Keywords: