BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pınar KARA, Evşen NAZİK
DEPREM VE DOĞUM: PRETERM EYLEM VE DOĞUM ORANLARI
 
Doğumla ilgili sonuçlar, kadın sağlığının önemli göstergelerinden biridir. Doğuma ilişkin verilerin bilinmesi, kadın sağlığının korunması, geliştirilmesi ve optimal düzeye ulaştırılmasında uygulanacak stratejik müdahaleler için nitelikli bir yol haritası oluşturulması açısından önemlidir. Doğum, gebelik sürecinde maruz kalınan doğal afetlerden olumsuz etkilenmektedir. Bu evrede deprem yaşayan kadınların doğum sonuçlarının kötüleştiğine dair literatürde kanıtlar her geçen gün artmaktadır. Deprem, beklenmeyen ve yıkıcı etkileri olan bir sürece sahip olması nedeniyle, maternal-neonatal sağlık bakım önceliklerini ve ihtiyaçlarını değiştirmektedir. Deprem sonrasında doğumla ilgili karşılaşılan önemli sonuçlar arasında preterm eylem ve doğum oranlarındaki değişimler yer almaktadır. Depremin stres düzeylerini artırdığı ve maternal sağlığı olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bununla birlikte stres, gebelik sürecinde fizyolojik ve nöroendokrin etkileşimlerle gebeliğin seyrini kötüleştirebilmektedir. Deprem sonrası doğum oranları, bir ülkeden diğerine farklılık göstermektedir. Araştırmalar, meydana gelen depremlerin her bir ülke için benzersiz olduğuna ve doğum oranlarının da bundan etkilenebileceğine dikkat çekmektedir. Doğum oranları ise ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Ayrıca deprem maruziyetinin, doğum süresinin kısalmasına ve preterm eyleme yol açarak ikincil cinsiyet oranlarının arttığına/azaldığına dair kanıtlara rastlanılmaktadır. Sonuç olarak, deprem nedeniyle meydana gelebilecek riskli durumların farkında olunması ve ihtiyaçlar çerçevesinde stratejik bakım müdahalelerinin uygulanması önem arz etmektedir. Bu çerçevede kadın doğum hemşireleri, mevcut durumla ilgili kanıta dayalı bilgi ve tecrübelerini kullanarak maternal-neonatal optimal sağlık hedefine uygun müdahalelerle yönetmelidir. ORCID NO:0000-0001-6710-6713

Anahtar Kelimeler: Deprem, Doğum, Kadın Sağlığı, Hemşirelik, Bakım 


Keywords: