BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine KURT CAN, Remzi KARASUNGUR, Veysel CAN, Mehmet BULDUK
DEPREMİN ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, depremin anne-çocuk sağlığı üzerindeki etkilerini incelemektir. Yöntem: Çalışma Google akademik, Sicendirect ve PubMed veri tabanları üzerinden ‘deprem, doğal afet, anne-çocuk sağlığı, deprem ve üreme sağlığı, üreme sağlığı, kadın sağlığı, deprem ve çocuk sağlığı’ terimleri ile yapılan taramalar sonucu tam metnine ulaşılan çalışmaların derlenmesi ile hazırlanmıştır. Bulgular: Doğal afetlerden potansiyel olarak etkilenen kadınlar ve özellikle gebe kadınlar daha fazla riske maruz kalan gruplar arasında yer almaktadır. Afet sonrası kadınların akut üreme sağlığı gereksinimlerine ek olarak, anne, yenidoğan ve çocuk sağlığının afetten sonra aylar hatta yıllar boyunca ciddi şekilde etkilenmeye devam edebilmektedir Depremlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve kırsal topluluklar gibi risk altındaki grupların üreme sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri gibi temel hizmetlere erişimi sağlanarak sürdürülmelidir. Depremler, ebeveynleri veya bakıcıları olmayan birçok çocuğu ihmal ve istismar riski altına sokmaktadır. Ancak çocuklar uygun yardım (veliler, aile üyeleri, danışmanlar ve diğer profesyonellerden) aldıklarında ve destekleyici bir çevrede yaşadıklarında kolaylıkla uyum sağlayabilir ve rehabilite edilebilir. Ayrıca orta ve uzun vadede ruh sağlığı ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının da karşılanması gerekmektedir. Anne-çocuk sağlığı ve dolayısıyla toplum sağlığı için depreme hazırlık eylemleri, uygun liderlerin belirlenmesini, personelin planlanmasını ve eğitimlerini içermelidir. Sonuç: Depremlerin olumsuz sağlık etkilerini azaltmak, sağlık sistemlerinin hazırlıklı olmasıyla gerekli ve mümkündür. Tüm hizmetlerin sunumu, doğal afetlerden etkilenen kadınlar ve çocuklar gibi hassas grupların sağlığı ile ilgili sorunlarının azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Anahtar Kelimeler: Afet, Deprem, Anne-Çocuk Sağlığı, Kadın Sağlığı, Hemşirelik

Anahtar Kelimeler: Afet, Deprem, Anne-Çocuk Sağlığı, Kadın Sağlığı, Hemşirelik 


Keywords: