BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşegül MUSLU, Emre YANIKKEREM
DOĞUM BEKLENTİLERİ VE DENEYİMLERİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Doğum Beklentileri ve Deneyimleri Ölçeği’nin Türkçe geçerlik-güvenilirliği çalışmasının yapılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Manisa’da bir hastaneye doğum için gelen, çalışmaya katılmayı kabul eden ve araştırma kriterlerine uyan 360 gebeden oluşmaktadır. Araştırma 12.04.2016- 21.11.2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Bu araştırmada kadınların sosyodemografik özelliklerini inceleyen soru formu, doğuma ilişkin özellikler soru formu, Doğum Deneyimleri ve Beklentileri Ölçeği kullanılmıştır. Doğum Beklentileri ve Deneyimleri Ölçeği’nin geçerlik analizinde dil geçerliliği, yapı geçerliliği için Regresyon analizi ve student t test yapılmış, iç tutarlılık analizinde cronbach alfa katsayısı ve madde korelasyonu kullanılmıştır. Bulgular: Doğum Beklentileri ve Deneyimleri Ölçek-2 Cronbach alpha değeri 0,891’dir. Çalışmaya katılan kadınların beklentilerinin %81,7’i karşılanmış, olmasını beklemediği beklentilerinin %32,1’i karşılanmıştır. DBDÖ’de her bir maddenin beklenti ve deneyimlenme durumlarına göre dağılımına bakıldığunda kadınların karşılanmış beklentinin %99,4’ünü ölçek 2’nin 35. maddesi (Doğum süresince ve doğumda bebeğim ve ben güvendeydik), karşılanmamış beklentinin %98,3’ünü ölçek 2’nin 22. maddesi (Bir komplikasyon olunca bebeğimin doğumunu yapmak için ameliyat geçirdim), beklenmeyen karşılanmanın %56,1’ini ölçek 2’nin 24. maddesi (Epizyotomiden önce anestetik ilaç aldım), beklenen karşılanmamanın %93,9’unu ölçek 2’nin 9. maddesi (Doğum sancısı sürecinde eşim yanımda oldu) oluşturmuştur. DBDÖ-2 (1-36 arasında maddeler) %47,5’i karşılanmış beklenti ve beklenmedik karşılanmayla açıklanmaktadır. DBDÖ-2 (37. madde) %27,2’si karşılanmış beklenti ve beklenmedik karşılanmayla açıklanmaktadır.DBDÖ-2’nin %76,5’i karşılanmış beklenti ve beklenmedik karşılanmayla açıklanmaktadır. Genel memnuniyet (37.madde) ile DBDÖ-2’nin birçok maddesi ile (madde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35) pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Sonuç: Doğum beklentileri ve deneyimleri ölçek-2 Cronbach alpha değeri katsayısının yüksek olduğu görülmektedir. Türkçe’ye uyarlanan bu ölçek geçerli ve güvenilirdir.

Anahtar Kelimeler: Doğum Beklentileri ve Deneyimleri Ölçeği, geçerlilik-güvenirlik, doğum beklentileri, doğum deneyimleri. 


Keywords: