BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülçin NACAR
DOĞUM EYLEMİNİN ANLATIMINDA KULLANILAN FARKLI YÖNTEMLERİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ: KEMİK PELVİS MAKETİ-VİDEO ÖRNEĞİ
 
Öz: Vajinal doğum eylemi doğası gereği hızlı hareket etmeyi gerektirmesi ve yasal olarak doğum yaptırma yetkisinin bulunmaması nedeniyle hemşirelik öğrencilerinin klinik ortamda katılma imkanı bulamadığı ya da çok az öğrencinin katılabildiği medikal bir olaydır. Ayrıca doğum eyleminin pek çok bölümünün dışarıdan gözlenememesi anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle hemşirelik öğrencilerine vajinal doğum eyleminin klasik anlatımdan ziyade uygulama becerisini kazandıracak çeşitli teknikler ile anlatımı gerekmektedir. Bu araştırma doğum kadın sağlığı ve hastalıkları dersinde sıklıkla kullanılan maketlerden biri olan kemik pelvis ve video yoluyla anlatımın öğrencilerin doğum eylemi konusunu öğrenme başarısı üzerine etkisini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma son test kontrol gruplu yarı deneysel tasarımdadır. Araştırma bir kamu üniversitesinin hemşirelik fakültesi doğum kadın sağlığı ve hastalıkları dersini ilk kez alan 3. sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. İlgili fakültede ikinci öğretim, örgün öğretim A ve B şubesi olmak üzere 3 grup bulunmaktadır. Grupların deney ve kontrol gruplarını atanması kura yöntemi ile belirlenmiş olup; ikinci öğretim öğrencileri kemik pelvis maketi (n=81), A şubesi öğrencileri klasik anlatım (kontrol grubu; n=71) ve B şubesi öğrencileri video (n=79) grubuna atanmıştır. Verilerin toplanmasında katılımcı tanıtım formu ve akademik başarı testi kullanılmıştır. Araştırmada kemik pelvis maketi grubundaki öğrencilerin akademik başarı testi ortalamasının (5.75±1.99), video (4.18±1.82) ve kontrol (4.35±1.89) grubundaki öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (F= 16.325, p=0.001). Araştırmada doğum eyleminin anlatımında kemik pelvis maketi kullanımının video ve klasik anlatıma göre daha etkili olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Başarı, doğum eylemi, kemik pelvis, video 


Keywords: