BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şehnaz CEYLAN, Hatice BEŞİR, Ayla KÜÇÜK, Esma BASATOĞRUL, Özlem KOÇAK
DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE ANNE DESTEKÇİLERİNİN İNCELENMESİ
 
GİRİŞ VE AMAÇ: Kadınların doğum ile baş etmeleri ve sağlıklı bir doğum süreci geçirmeleri için doğum öncesi ve doğum sonrasında destek almaya gereksinimleri bulunmaktadır. Bu desteğin ebe, hemşirelerin yanı sıra;eş, aile ve çevre tarafından sağlanması annenin stres düzeyini azaltarak anne ve bebekte oluşabilecek fizyolojik, psikolojik, sosyal problemleri en aza indirgemektedir. Araştırma, Karabük ilinde yaşayan 0-2 yaş grubu bebeği olan annelere doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde destek sağlayan kişileri ve bu süreçteki görüşlerini saptamak amacıyla yapılmıştır.YÖNTEM: Araştırmanın çalışma grubunu, Karabük ilinde yaşayan 0-2 yaş grubu bebeği olan 25 baba ve 25 anne yakını oluşturmuştur. Nitel veri toplama tekniğiyle ele alınan araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Hazırlanan görüşme formuyla ilgili, uzman görüşü alınarak soruların güvenilirliği incelenerek test edilmiştir. Alınan yanıtlar sistematik olarak kodlanmış, annelerin verdikleri cevaplara göre tablolar oluşturulmuştur. BULGULAR: Yapılan görüşme sonrası, babanın ve annenin yakınlarının anneyi tanımlama, anneye en çok destek olmaları gereken zaman, annenin stresini azaltabilecek davranışlar, annenin kişisel temizliğine yönelik uygulamaları, geçmişten gelen büyüklerimizin kullandığı yöntemlere ilişkin görüşler, annenin doğumdan sonra annelik rolüne ilişkin görüşleri, anneyi destekleyenlere önerileri, anneyi emzirmeye özendirmek için yöntemler, süt oluşumunu arttırmak için yöntemler, anne ile ters düşülen konular, annenin beslemesini desteklemek, hastanede yanındayken anneye sağlanılan desteğe ilişkin görüşler, anne-bebek için ev düzenlemeleri konularında görüşleri belirlenmiştir.TARTIŞMA VE SONUÇ: Araştırma sonucunda anneye yapılan desteğin babadan çok annenin yakınları tarafından geldiği görülmüştür. Bununla birlikte doğum öncesi döneme göre, doğum sonrası dönemde anneye daha çok destek olunduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Doğum Öncesi, Doğum Sonrası, Anne Destekçileri 


Keywords: