BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Vesile KOÇAK, Emel EGE, Kamile ALTUNTUĞ
DOĞUM SONU ANNE VE BABALARIN GÜVENLİK HİSLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR
 
Amaç: Bu araştırma, doğum sonu dönemde, anne ve babaların güvenli hissetme durumlarını değerlendirmek ve güvenli hissetmelerini etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı türdeki çalışmanın evrenini Konya ilinde bir üniversite hastanesinde doğum yapan anneler ve eşleri oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü 188 çift olarak hesaplanmıştır. Katılımcılar doğum sonu klinikte ziyaret edilmiş ve verilerin toplanması için tanıtıcı bilgi formu, Geçkil ve ark. (2016) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılmış Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği ve Koçak ve ark. (2015) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılmış Babaların Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 29.48±5.46 eşlerinin yaş ortalamasının ise 33.27±5.71 olduğu belirlenmiştir. Çiftlerin %87.7’si bu bebeğin doğmasını istediklerini ve bu gebeliği planlı gerçekleştirdiklerini bildirmiş ve %41’i ilk kez bebek sahibi olmuştur. Doğum şekli %67 oranla sezeryan doğumdur. Annelerin %26.1’i doğum sonu dönem için eğitim aldıklarını bildirirken, babaların ise yalnızca %10.6’sı eğitim almıştır. Annelerin doğum sonu güvenlik hisleri puan ortalaması 49.36±12.84, babaların doğum sonu güvenlik hisleri puan ortalaması ise 34.90±9.57 olarak hesaplanmıştır. Anne ve babaların yaş, eğitim durumu, gelir durumu, aile tipi ve çalışma durumları ile doğum sonu güvenlik hisleri arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.005). Doğum şekli, doğum sonu dönemde bebek bakımı konusunda sorumluluk almaya hazır olmak, taburculuğa hazır olmak, sosyal destek varlığı ve profesyonel destek varlığı, yenidoğanın sağlığı hakkında endişeye sahip olmak ile anne ve babaların güvenlik hisleri puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Çalışma sonunda anne ve babaların çoğunun doğum sonu dönemde güvenli hissetmedikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğum Sonu, Güvenlik Hisleri, Hemşirelik, Anne, Baba 


Keywords: