BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nihal AVCI, Meltem MECDİ KAYDIRAK
DOĞUM SÜRECİNDE OBSTETRİK ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARIN DENEYİMLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
 
Bu araştırmanın amacı, doğum sürecinin herhangi bir aşamasında obstetrik şiddete maruz kalan kadınların duygu, düşünce ve deneyimlerini derinlemesine irdelemek ve açıklamaktır. Bu araştırma fenomenolojik yaklaşımın kullanıldığı nitel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini araştırmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan doğum sürecinde obstetrik şiddete maruz kalan 27 kadın oluşturdu. Araştırma, video konferans yöntemi aracılığıyla bireysel derinlemesine görüşme yöntemiyle 24.02.2021-16.11.2021 tarih aralığında yürütüldü. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan Obstetrik Şiddet Tarama Formu, Katılımcı Bilgi Formu ve Yarı-Yapılandırılmış Görüşme Formu aracılığıyla toplandı. Verilerin analizinde kuramsal tematik analiz yaklaşımı kullanıldı. Kadınların obstetrik şiddet deneyimlerine ilişkin anlatıları; 1) Obstetrik Şiddet Türleri, 2) Bakımın Profesyonel Standartlarını Karşılayamama, 3) Tepkiler ve 4) Farkındalık olmak üzere 4 ana tema altında toplandı. Farklı sosyodemografik ve obstetrik özelliklere sahip kadınların obstetrik şiddetin çeşitli türlerine maruz kaldığı; maruz kaldıkları obstetrik şiddet nedeniyle stres, kaygı, endişe, üzüntü, çaresizlik, öfke ve korku gibi duygular yaşadığı; düşünce ve davranışlarının olumsuz etkilendiği, kadınların sağlık profesyonellerinden beklentileri olduğu ve obstetrik şiddete yönelik farkındalıklarının olmadığı belirlendi. Bu araştırma sonuçları doğum sürecinde kadına yönelik obstetrik şiddetin, kadın sağlığını olumsuz etkileyen ciddi bir bakım sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. Sağlık profesyonellerinin ve sağlık hizmeti alan kadınların obstetrik şiddete yönelik farkındalıkları arttırılmalıdır. Obstetrik şiddetin yaygınlığını, nedenlerini ve sonuçlarını ortaya koyan çalışmalar yapılmalı ve sağlık tesislerinde bu tür kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik eğitim programları geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kötü muamele, Obstetrik şiddet, Saygılı annelik bakımı 


Keywords: