BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşegül KILIÇLI, Şahide AKBULUT
DOĞURGANLIĞIN YÜKSEK OLDUĞU KIRSAL BÖLGEDE KADINLARIN KÜRTAJA YÖNELİK DAMGALAYICI TUTUM, İNANÇ VE DAVRANIŞLARI
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı Türkiye’de doğurganlığı yüksek olduğu kırsal bir ilde kadınların kürtaja yönelik damgalayıcı tutum, inanç ve davranışlarını belirlemektir. Yöntem: Araştırma kesitsel tiptedir. Mart–Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye’de doğurganlığın yüksek olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Muş İli Devlet Hastanesi’nde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 499 kadın oluşturmuştur. Veri toplama aracı Tanıtıcı Bilgi Formu ve Kürtaja Yönelik Damgalayıcı Tutum, İnanç ve Davranışlar Ölçeği’dir. Bulgular: Kadınların Kürtaja Yönelik Damgalayıcı Tutum, İnanç ve Davranışlar Ölçeği puan ortalaması 69.5, olumsuz streotipler alt boyutu 28.3, ayrımcılık ve dışlama alt boyutu 29.1, bulaşma korkusu alt boyutu 11.9 saptanmıştır. Kadınların sosyodemografik özelliklere göre Kürtaja Yönelik Damgalayıcı Tutum, İnanç ve Davranışlar Ölçeği ve alt boyutları puan ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Bekar, 20-35 yaş aralığında, il merkezinde yaşayan, çekirdek aileye sahip, lisans ve üstü eğitim düzeyinde, çalışan kadınlarda Kürtaja Yönelik Damgalayıcı Tutum, İnanç ve Davranışlar Ölçeği ve alt boyut puan ortalamaları anlamlı derecede daha yüksek saptanmıştır (p<0.05). Kadınların yaşı, toplam gebelik sayısı, toplam doğum sayısı, yaşayan çocuk sayısı, vajinal doğum sayısı ile kürtaja yönelik damgalayıcı tutum, inanç ve davranışlar ölçeği puan ortalaması arasında negatif yönlü ilişki saptanmıştır. Kadınların ilk evlilik yaşı ve küretaj sayısı ile kürtaja yönelik damgalayıcı tutum, inanç ve davranışlar ölçeği puan ortalaması arasında pozitif yönlü hafif düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Doğurganlığın yüksek olduğu kırsal bölgede kadınların kürtaja yönelik damgalayıcı, olumsuz tutum, inanç ve davranışlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Sosyodemografik özelliklerin kürtaja yönelik damgalayıcı tutum inanç ve davranışlar üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kürtaj, Damgalama 


Keywords: