BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hayrunnisa Bekis BOZKURT, Binali ÇATAK
DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIĞI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ: TÜRKİYE'DE KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
 
Amaç: Düşük doğum ağırlıklı (DDA) bebekler, perinatal ve postnatal komplikasyon açısından yüksek risk altındadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı DDA için risk faktörlerini belirlemektir. Yöntem: Bu kesitsel çalışmanın vakaları, Türkiye'nin kuzeydoğu Anadolu bölgesinde bulunan devlet hastanelerinde doğum yapan kadınları içermektedir. Araştırma evrenini toplam 26.271 kadın oluşturmuş olup, örneklem büyüklüğü 1.353 olarak belirlenmiştir. İkili analiz için ki-kare testi kullanıldı ve ikili analizde anlamlı bulunan bağımsız değişkenler, DDA için risk faktörlerini belirlemek için lojistik regresyon analizi yapıldı. Bulgular: Bölgedeki kadınlarda DDA oranı %24.6 tespit edildi. DDA için risk faktörleri kadınların eğitim düzeyi, yaşayan çocuk sayısı, kadın ve eşinin kronik sigara içme alışkanlığı, fiziksel şiddete maruz kalma, birinci basamak sağlık kuruluşlarında verilen doğum öncesi bakım kriterlerini karşılamama, doğum haftası ve doğumlar arası doğum aralığının 24 aydan az olması olarak (her biri için p<0.001olmak üzere; sırası ile OR: 2,470 (%95 CI: %1,569 – %3,889), OR:2.153 (%95 CI: %1,516 – %3,059), OR: 1,474 (%95 CI: %1,061–%2,048), OR: 2,386 (%95) CI: %1,375–%4,141), OR: 2,412 (%95 CI: %1,463–%3,975), OR: 1,789 (%95 CI: %1,110 – %2,724), OR: 11.322 (95% CI: 8.228%–15.578%), OR: 2.493 (95% CI: 1.642%–3.784%)). belirlendi. Sonuç: Çalışma bölgesinde DDA insidansı yüksektir. Bağımsız değişkenlere müdahale etmek ve DDA insidansını azaltmak için multidisipliner bir sağlık politikası yaklaşımına ihtiyaç vardır. ORCID NO: 0000-0001-8642-4872

Anahtar Kelimeler: Düşük Doğum Ağırlığı, Doğum Öncesi Bakım, Risk Faktörleri, Türkiye, Şiddet 


Keywords: