BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sinem YALNIZOĞLU ÇAKA, Sümeyra TOPAL, Mine AKBEN
EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDET VE ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin aile içi ve çocuğa yönelik şiddete farkındalık düzeylerinin belirlenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı desende tasarlanan çalışma, 276 öğrenci ile yürütüldü. Veriler, Soru Formu, Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği (AİŞFÖ) ve Çocuğa Yönelik Şiddete Duyarlık Ölçeği (ÇOYŞDÖ) kullanılarak toplandı. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler olarak sayı, yüzde, ortalama ve standart sapmadan yararlanıldı. İkiden fazla grupların karşılaştırılmasında Kruskal Wallis-H testi ve ölçekler arası ilişkinin incelenmesinde Pearson korelasyon analiz testi kullanıldı. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20.82±1.44 idi. Öğrencilerin %11.6’sı (n=32) eğitimleri süresince aile içi veya çocuğa şiddet/şiddet konusunda bir eğitim programına katıldığını ve %9.8’i (n=27) aile içi şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir. Aile içi şiddet farkındalığı ve çocuğa yönelik şiddete duyarlığının sınıf düzeyinden etkilenmediği saptanmıştır (p>0.05). Öğrencilerin ölçek puan ortalamaları incelendiğinde AİŞF֒nden aldıkları 53.80±5.88 ve ÇOYŞD֒nden aldıkları 51.30±5.00 puan ortalaması ile ölçek ortalama puanlarının üzerinde oldukları saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin AİŞFÖ ile ÇOYŞDÖ puan ortalamaları arasında pozitif yönde (r= .361; p=0.000) anlamlı derecede bir ilişki bulunmaktadır. Sonuç: Bu çalışmada, öğrencilerin aile içi şiddeti yorumlamada beklenen davranış ve tutumlarla uyumlu görüşlere sahip olduğu, aile içi şiddete yönelik farkındalıklarının ve çocuğa yönelik şiddete duyarlıklarının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin aile içi şiddete yönelik farkındalıkları arttıkça çocuğa yönelik şiddete duyarlıklarının da yükseldiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, şiddet, aile, çocuk, farkındalık düzeyi 


Keywords: