BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Parisa HADAVİBAVİLİ, Nazlı ÜNLÜ BIDIK, Kevser ÖZDEMİR
EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI YETERLİLİĞİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı ebelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin kültürlerarası yeterlilik düzeylerini ölçmektir. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu araştırmanın verileri etik kurul izni ve Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlığından gerekli tüm izinler alındıktan sonra toplanmaya başlanmıştır. Çalışma, Mart-Haziran 2022 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören, daha önce uygulamalı bir dersin stajında yabancı uyruklu hastaya bakım vermiş, çalışmaya katılmaya gönüllü 2.,3. ve 4. sınıf ebelik bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Çalışma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan tanıtıcı bilgi formu ve Sağlık Profesyonellerinin Kültürlerarası Yeterlilik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizleri SPSS 21.0 paket program kullanılarak yapılmıştır. Tanımlayıcı özelliklerin değerlendirilmesinde ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren bağımsız ikili gruplarda t testi, ikiden fazla olan gruplarda tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırmamızdan elde edilen sonuçlar p<0.05 anlamlılık düzeyinde ve %95 güven aralığında değerlendirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların vatandaşlıkları, sınıfları, mezun oldukları lise, birlikte yaşadıkları kişiler, akademik ortalamaları, yabancı uyruklu tanıdıkları, yabancı dil bilmeleri, yurt dışında çalışma isteği arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (herbiri için; p>0,05). Araştırmanın sonucuna göre Erasmus/Mevlâna programları ile yurtdışına gitmek isteyen ebelik öğrencilerinin ölçek puanı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Erasmus/Mevlâna programları ile yurtdışına gitme isteğinin öğrencilerin kültürler arası yeterlilik düzeyinde etkili olduğu saptanmıştır. Fakat çalışmaya katılan ebelik bölümü öğrencilerinin çoğunun ana dili haricinde farklı bir dil becerisi olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin kültürlerarası yeterlilik düzeyinin artırılmasında ve mesleki gelişimin kazandırılmasında dil eğitiminin desteklenmesi ve kültürel yetkinlik kazandırılması son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürlerarası Yeterlilik, Ebelik, Göç 


Keywords: