BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Günay KAYA TARHAN, Serap TOPATAN
EBEVEYN OLMA YOLCULUĞUNDAKİ DESTEK GEREKSİNİMLERİ: EBE/HEMŞİRELERİN PERSPEKTİFİNDEN
 
Bu çalışmanın amacı anne adaylarının ebeveyn olma yolculuğundaki destek gereksinimlerinin ebe/hemşirelerin perspektifinden incelemektir. Araştırmanın verileri 01.12.2021-01.01.2022 tarihleri arasında Samsun Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı aile sağlığı merkezlerinde görev yapan ebe/hemşireler ile yapılan yüz yüze görüşmeler ile toplanmıştır. Araştırmanın örnekleminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden homojen örnekleme yöntemi kullanılarak katılımcı sayısı, nitel araştırmalarda geçerli olan veriye doyma ilkesine göre belirlenmiş ve 12 ebe/hemşire ile sonlanmıştır. Veri toplamak için ebe/hemşirelerin anne adaylarının ebeveyn olma yolculuğundaki destek gereksinimleri ve bu gereksinimlerin karşılanmasında kendi rol ve sorumluluklarına yönelik görüşlerinin alınabileceği yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme yapılmadan önce katılımcılara isimlerinin saklı kalacağı, ses kayıt cihazı kullanılacağı, araştırmaya katılma ya da istediklerinde araştırmadan ayrılma haklarının olduğu konusunda bilgilendirme yapılmış ve sözlü onamları alınmıştır. Veriler yazılı doküman haline getirilerek içerik analizi ile değerlendirilmiş, 3 ana tema ve 11 alt tema elde edilmiştir. Belirlenen ana temalar “Anne olma yolculuğu ”, “Annelik rolüne yönelik destek gereksinimleri” ve “Annelik rolü kazanımına yönelik bakım’’dır. Araştırmada aile sağlığı elemanlarının anne olma yolculuğunu farklı metaforlarla ifade ettikleri, annelerin annelik rolüne yönelik bilgilendirilme ihtiyaçları ve duygularla başa çıkma biçimlerinin ön plana çıktığı belirlenmiştir. Ayrıca ebe/hemşirelerin annelik rolü kazanımına yönelik sundukları bakımı yeterli bulmadıkları ve bu alanda mesleki gelişime ihtiyaç duyduklarına yönelik ifadeler kullanmışlardır. Bu sonuçlar doğrultusunda anne olma yolculuğunda anne adaylarının da aile sağlığı elemanlarından beklentilerine yönelik çalışmaların planlanması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Annelik Rolü, Ebe, Hemşire, Aile Sağlığı Merkezi 


Keywords: