BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurselen ARSLAN, Bahar ÖZTELCAN GÜNDÜZ
EBEVEYNLERİN ATEŞ HAKKINDAKİ BİLGİ, DAVRANIŞ VE TUTUMLARI : ANKARA ÖRNEĞİ
 
Giriş: Ebeveynlerin çocukları için acile en sık başvurularının başında ateş gelmektedir. Bu çalışmanın amacı 0-15 yaş arası çocuğu olan anne veya babaların çocukları ateşlendiğindeki endişe düzeyleri ile bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesidir. Materyal- Metot: Çalışma, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğinde herhangi bir sağlık şikayeti ile başvuran 0-15 yaş grubu çocuğu olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 133 ebeveyn ile yüz yüze anket metodu ile yapıldı. Kesitsel tipteki bu çalışma Ağustos 2022- Kasım 2022 tarihleri arasında yapıldı. Ankette toplamda 23 soru vardı. Veriler SPSS 22.0 paket programında sayı, yüzde dağılımları ve ki-kare testi yapılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya 112 anne (%84,2), 21 baba (%15,8) baba katıldı. Annelerin yaş ortalaması 37±6.36 , babaların yaş ortalaması 41.76±8.43 idi. Çocuk sayısı ortanca değeri 2 idi. Çalışmada kronik hastalığa sahip çocuğu olan 16 ( %12) ebeveyn vardı. Ebeveynlerin ortalama 28.1±4.94 yaşta ilk kez anne ve baba oldukları öğrenildi. Ebeveynlerin büyük bir kesimi 97 (%72,9) ‘si üniversite ve üzeri eğitim almıştı. Katılımcıların 38 (%28.6) ‘i ev hanımı, 77 (%57.9) ‘sinin gelir düzeyi 10 bin TL ve üzerinde idi. Ebeveynlerin büyük bir kısmı 112 (%84.4) ‘si ateş ölçümü için digital termometre kullanıyordu, 63 ( %47.4) ‘ü ateşi koltuk altından ölçtüğünü ve ateş değerini ise ort 37.9 ±0.6 (ortanca: 38) C° kabul ettiğini söyledi. Çocuğunuz ateşlendiğinde ilk ne yaparsınız diye sorduğumuzda 101 (%75.9) kişi önce üzerini soyduğunu söyledi. Ateşin yan etkileri ile ilgili bilgileri sorgulandığında 118 (%88.7) ’i havaleden korktuğunu belirtti. Ateş düşürücü ilacı nasıl kullandıkları sorgulandığında ise 81 (%60.9) ‘i ateş düşürücü ilaçları dönüşümlü olarak verdiklerini söyledi. Ebeveynlik süreleri, çocuk sayıları, eğitim düzeyleri, gelir düzeyleri, meslek grupları ve ailede kronik hastalığı olan çocuk sahibi olma gibi durumlar ile endişe düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Çalışmada ateş ile ilgili ebeveynlerin bilgi ve tutumlarında hekimler ile iletişimleri aşamasında ılımlı düzeyde iyileşme olduğu gösterilmiştir. Ailelerde ateş varlığında panik ve kaygı hali bazen de yanlış uygulamaların devam ettiği görülmüştür. Çalışmamız sırasında ailelere anket sonrasında ateş ile ilgili sorularının cevaplanması ve bu konuda ailelerin farkındalıklarının arttırılması da amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ateş, Antipiretik İlaç, Aileler, Bilgi, Davranış 


Keywords: