BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esma GÜNEŞ TOSUN, Serap TOPATAN
EBEVEYNLERİN BEBEKLERİ İLE BAĞ KURMALARINI DESTEKLEMEK: AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KULLANILAN STRATEJİLER
 
Bu çalışmanın amacı ebeveynlerin yenidoğan bağlanmalarına yönelik doğum öncesi ve sonrası dönem izlemlerinde ebe/hemşirelerin aile sağlığı merkezlerinde sundukları bakımı incelemektir. Araştırmanın verileri 01.12.2021-01.01.2022 tarihleri arasında Amasya Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’ne bağlı aile sağlığı merkezlerinde görev yapan ebe/hemşirelerle yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın örnekleminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden homojen örnekleme yöntemi kullanılarak katılımcı sayısı, nitel araştırmalarda geçerli olan veriye doyma ilkesine göre belirlenmiş ve 12 aile sağlığı elemanı (10 ebe ve 2 hemşire) ile çalışma sonlandırılmıştır. Veri toplamak için ebe/hemşirelerin ebeveyn adaylarının yenidoğan bebek bağlanmasını güçlendirmek için sundukları bakıma yönelik görüşlerinin alınabileceği yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, görüşme yapılmadan önce katılımcılara isimlerinin saklı kalacağı, ses kayıt cihazı kullanılacağı, araştırmaya katılma ya da istediklerinde araştırmadan ayrılma haklarının olduğu konusunda bilgilendirme yapılmış ve sözlü onamları alınmıştır. Veriler yazılı doküman haline getirilerek içerik analizi ile değerlendirilmiş, 4 ana tema ve 12 alt tema elde edilmiştir. Belirlenen ana temalar “Anne-bebek etkileşimi”, “Baba bebek etkileşimi, “Ebeveyn aile sağlığı elemanı etkileşimi, “Ebeveyn bebek bağlanmasına yönelik geliştirilen stratejiler”dir. Araştırmanın öne çıkan bulguları aile sağlığı elemanlarının anne ve babanın bebek bağlanmasına yönelik farklı etkileşim yöntemlerini gözlemledikleri ve ebeveynlerle etkileşimde psikososyal destek ve etkili iletişime ihtiyaç duyduklarıdır. Bu sonuçlar doğrultusunda ebeveyn olma yolculuğunda anne ve baba adaylarının da aile sağlığı elemanlarından beklentilerine yönelik çalışmaların planlanması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn;ebe;hemşire, Bağlanma, Aile sağlığı merkezi 


Keywords: