BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aylin KURT, Ebru CİRBAN EKREM, Mahir Can GÖKÇE, Sude UÇMAN
EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ CİNSEL İLETİŞİM VE AİLESEL YORDAYICILARI
 
Amaç: Cinsel iletişim ve ailesel faktörlerin ebeveynlerin çocuklarına yönelik cinsel eğitime yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Bu kesitsel araştırma Türkiye’nin batısında Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesine yatan çocukların toplam 305 ebeveyn ile Eylül 2021- Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Cinsel Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Ebeveynler İçin Cinsel İletişim Ölçeği” ile toplandı. Tüm bağımsız değişkenlerin birleşik etkisini ve cinsel iletişim ve ailesel faktörlerin ebeveynlerin çocuklarının cinsel eğitimine yönelik tutumları üzerindeki yordayıcılıkları lojistik regresyon modeli ile test edildi. Bulgular: Çocukların yaş ortalaması 10.03±5.39 ve %52.1’i kızdı. Annelerin yaş ortalaması 36.26±6.95, %69.8’inin eğitim seviyesi temel eğitim düzeyinde ve %58.7’si çalışıyordu. Babaların yaş ortalaması 38.57±7.63, %70.2’sinin eğitim seviyesi temel eğitim düzeyinde ve %86.9’u çalışıyordu. Ebeveynlerin %55.4’ünün daha önce cinsel eğitim deneyimi ve %57.0’ının daha önce çocuğu ile cinsellik ile ilgili iletişim deneyimi yoktu. Ailesel yordayıcılar ile kurulan ilk model üzerinde en güçlü etkiye annenin eğitim düzeyi (β=-0.355, SE=0.420, OR=1.426; p=0.005), ardından annenin çalışıp çalışmadığı (β=-0.803, SE=0.268, OR=0.448; p=0.003) faktörleriydi. Cinsel iletişim yordayıcılar ile kurulan ikinci model üzerinde en güçlü etkiye cinsel iletişimin içeriği (β=0.348, SE=0.120, OR=1.416; p=0.043), cinsel iletişim sürecini yönetme (β=0.147, SE=0.608, OR=1.159; p=0.014) ebeveynlerin cinsel eğitime yönelik tutumları ile pozitif yönde ilişkiliydi. Ebeveynlerin cinsel eğitime yönelik tutumları kaygı faktörü ile negatif yönde ilişkiliydi (β=-0.277, SE=0.060, OR=1.319; p=0.000). Sonuç: Ailelerin çocuklarının cinsel gelişimleri ile ilgili eğitim almalarının ailelerin olumlu tutum geliştirmesi için önemli olduğu düşünülmektedir. Bu şekilde ebeveynlerin cinsel iletişime yönelik kaygıları azalarak ve yetkinlikleri artarak ebeveynler bu eğitimlere yönelik olumlu tutum gelişitirebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, Aile, Cinsel Eğitim, Cinsel İletişim 


Keywords: