BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esin CERİT
EBEVEYNLERİN DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜKLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARINA ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışma, ebeveynlerin duygu düzenleme güçlüğü düzeylerinin çocuk yetiştirme tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma kesitsel tipte tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma verileri 21.04.2022- 30.06.2022 tarihleri arasında, Türkiye’de bir il merkezindeki ilkokul ve üzeri düzeyde çocuğa sahip 187 ebeveynin akıllı telefonlarına gönderilen Google form anketleri arayıcılığıyla toplanmıştır. Verilerin toplanmasında, Kişisel bilgi formu, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği Kısa Form ve ALABAMA Çocuk Yetiştirme Anketi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistik testleri ile sayı ve yüzdelik dağılımlar, t testi, ANOVA varyans analizi, Tukey Post Hoc testi, Pearson Korelasyon analizi ve Lineer Regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Ebeveynlerin duygu düzenleme güçlük düzeyi ile ALABAMA Çocuk Yetiştirme Anketi’nin dayakla cezalandırma, tutarsız disiplin ve zayıf ebeveyn takibi alt boyutları arasında anlamlı, pozitif yönde ve çok az düzeyde bir ilişki olduğu, çocuklarla ilgilenme alt boyutuyla ise negatif yönde çok az düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ekonomik durumunu orta olarak ifade edenlerin, çocuklarla ilgilenme ve olumlu ebeveynlik puan ortalamalarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Çocukluğunu büyükşehirde geçiren ebeveynlerin çocuklarıyla ilgilenme alt boyutundan anlamlı olarak yüksek puan aldığı saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, duygularını daha etkin bir şekilde düzenleyebilen bireylerin çocuk yetiştirirken sergiledikleri davranışların daha olumlu olacağını söyleyebiliriz. Anahtar Kelimeler: ebeveyn, duygu düzenleme güçlüğü, çocuk yetiştirme tutumu

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, Duygu Düzenleme Güçlüğü, Ebeveyn Davranışı 


Keywords: