BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sinem BERİK SAFÇİ
EMZİREN ASTIM HASTALARININ TEDAVİYE UYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş ve Amaç: Astım klinik, fizyolojik ve patolojik özelliklerine göre tanımlanan bir hastalıktır. Ataklar halinde gelen nefes darlığı, hırıltılı-hışıltılı solunum ve sıklıkla bunlara eşlik eden öksürük klinik özellikleridir. Astımın başlıca fizyolojik özelliği hava akımı kısıtlanması ile karakterize hava yolu daralmasıdır. En belirgin patolojik bulgu ise bazı olgularda kalıcı yapısal değişikliklerin de eşlik ettiği kronik havayolu inflamasyonudur. Gebelik ve emzirme döneminde astım açısından tedavi ve takibin devamı, anne ve bebek sağlığı için çok önemlidir. Çalışmamızda emziren annelerin astım tedavisine yaklaşımını belirlemeyi hedefledik. Yöntem: Göğüs Hastalıkları Polikliniğine ocak 2018-ocak 2022 arası başvuran, emziren 36 astım hastasının tedaviye uyumu retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 27.8( ±7.6) idi. %25( n:9) hasta astım ilaçlarına gebelik ve emzirme döneminde düzenli kullanmış, %25 (n:9) hasta ise ilaçlarını gebeliğin başlamasıyla kendi isteği ile kesmişti. %50 (n:18) hasta ise ilaçlarını ihtiyaç halinde kullanmıştı. Tedavi almayan grubun %44.4'ünün hastalığının kontrol altında olmadığı, tedavisini düzenli alan grubun ise %11.1'inin hastalığının kontrol altında olmadığı tespit edildi. Gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptandı( p<0,05). Tedavisini düzenli almayan veya hiç almayanların %66.6( n:18)' sı ilaçların bebeğe zarar vereceği endişesi ile, %26 (n:7) ihmal nedeni ile, %7.4 ( n:2) ilaç temin edemediği için kullanmadığını belirtmişti. Sonuç:Emziren annelerin kullandığı ilaçların bebekte zararlı etkileri gösterilmemiştir. Gebelik ve emzirme döneminde astım ilaçlarının düzenli kullanımının yaygınlaştırılması için, anne adaylarının kontrolsuz astımın bebeğe olan olası olumsuz etkileri ve astım ilaçlarının gebelikte kullanımının güvenirliği konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: astım, anne, emzirme 


Keywords: