BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Funda EVCİLİ, Gülbahtiyar DEMİREL
EMZİRMEYE HAZIRLANMADA PRENATAL YETERLİLİĞİ DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Giriş: Emzirme, önemli bir halk sağlığı konusudur. Emzirmenin faydaları bilinmesine ve emzirmeyi teşvik etmeye yönelik girişimlere rağmen, küresel olarak özel emzirme oranları Dünya Sağlık Örgütü önerilerinin altında kalmaktadır. Kadının emzirme öz-yeterliliği, emzirme prevalansını etkileyen faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Amaç: Araştırmanın amacı, Emzirmeye Hazırlanmada Prenatal Yeterliliği Derecelendirme Ölçeği’nin (EH-PYDÖ) Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğini belirlemektir. Yöntem: Metodolojik araştırma türünde olan çalışma Türkiye'de bir devlet hastanesinde yürütüldü. Araştırmanın örneklemini 407 gebe oluşturdu. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve EH-PYDÖ kullanılarak toplandı, LİSREL 8.54 programı ile analiz edildi. Ölçeğin güvenirliğini değerlendirmek amacıyla iç tutarlılık analizi, testi yarılama yöntemi ve madde analizi; geçerliliğini değerlendirmek için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapıldı. Bulgular: 39 maddeden oluşan ölçeğin madde toplam korelasyon katsayılarının 0.37-0.77 arasında değiştiği bulundu. Ölçeğin, Cronbach Alpha ölçek katsayısı 0.96; Spearman-Brown ve Guttman Split-Half iç tutarlılık katsayıları 0.88’di. Açıklayıcı faktör analizi ile varyansın %71.267'sini açıklayan özdeğeri 1'in üzerinde 5 faktörlü bir yapı elde edildi. Maddelerin faktör yüklerinin 0.46-0.82 arasında değiştiği bulundu. Doğrulayıcı faktör analizi ile ölçeğin Türkçe versiyonunun kuramsal ve istatistiksel olarak kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiği belirlendi. Sonuç: Çalışmamızda, EH-PYDÖ’nin Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu bulundu. Ölçek, sağlık profesyonelleri tarafından prenatal emzirme öz-yeterliliğini değerlendirmek amacıyla kullanılabilir. Ölçek ile elde edilen veriler, emzirme öz-yeterliliğini arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık programlarının oluşturulmasında ve eğitim içeriğinin yapılandırılmasında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Yeterlilik, Prenatal, Güvenirlik, Geçerlik, Ölçek 


Keywords: