BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yasemin ODABAŞ, Müge SEVAL
ENGELLİ ÇOCUK ANNELERİNE VERİLEN MANEVİ BAKIM DESTEĞİNİN MANEVİ İYİLİK VE UMUT DÜZEYLERİNİ ARTTIRMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş: Çocuğun engelli olması anneye manevi sıkıntı yaşatabilen bir süreçtir. Oysa güçlü bir manevi yapıya sahip bir anne daha umutlu davranıp güçlüklerle başa çıkarak çocuğunun gelişimini daha kolay destekleyebilir. Bundan dolayı aile merkezli yaklaşımla holistik hemşirelik bakımı vermeyi hedefleyen çocuk hemşireleri için manevi bakım önemli bir süreçtir. Amaç: Bu araştırma engelli çocuk annelerine verilen manevi bakım desteğin manevi iyilik ve umut düzeylerini arttırmaya etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Analitik ve ön test-son test deneysel tasarımla kurgulanan araştırmanın Zonguldak İl’indeki üç özel rehabilitasyon merkezine devam eden 202 engelli çocuk annesi ile 20 Haziran-20 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Veriler Ebeveyn ve Çocuğa İlişkin Bilgi Formu, Spiritüel Distres (Manevi Sıkıntı) Tanı Kriterleri Formu (NANDA’ya Göre), Spiritüel Destek ve Spiritüel Gelişmeyi Kolaylaştırma Girişim Formu (NIC’e Göre), Spiritüel İyi Oluş Ölçeği (SİOÖ) ve Umut Ölçeği (SUÖ) ile toplanmış ve SPSS 16’da analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin çocukların %62,4’ü fiziksel engelli ve %82,2’si yarı bağımlıdır. Çocukların engeli sebebiyle annelerin %56,4’ü korku ve %44,6’sı uyku problemi yaşadığı, %24,3’ü akrabalarıyla iletişimi kestiği, %90,6’sının ibadeti arttırdığı bulunmuştur. Annelerin SİOÖ toplam puanları ortalama 131,43±6,96 ve SUÖ toplam puanları ortalama 54,35±5,80 bulunmuştur. Toplam SİOÖ puanları ile toplam SUÖ puanları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur (sırasıyla r:0,508; r:0,547; r:0,563; p<0,01). Çocuk hemşiresinden manevi bakım desteği alan annelerin SIOÜ ve SUÖ puanları girişim öncesine göre artmıştır. Sonuçlar: Araştırma sonuçlarına göre engelli çocuk annelerinin manevi iyilik ve umut düzeylerinin yüksek olduğu belirlemiştir. Annelerin manevi iyilik düzeyleri arttıkça umut düzeyleri de artmaktadır. Kısıtlı sayıda anne ile yapılan manevi iyilik ve umut düzeyini arttırıcı hemşirelik girişimlerinin etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Engelli Çocuk, Anne, Manevi Bakım, Manevi İyilik, Umut 


Keywords: