BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif Uludağ, Dijle Ayar, İlknur Bektaş
ERKEN LOHUSALİK DÖNEMINDE EŞ DESTEĞININ EMZIRME MOTIVASYONUNA ETKISI
 
Bu çalışma postpartum erken dönemde eş desteğinin emzirme motivasyonuna etkisini incelemek için yapılmıştır. Bu çalışma tanımlayıcı, kesitsel, korelasyonel bir tiptedir. Çalışma Yozgat ve İzmir'de iki üniversite hastanesinde gerçekleştirildi. Örneklemi primipar (n = 145) ve multipar (n = 152) kadınlardan oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında annelerin sosyodemografik özelliklerine ilişkin demografik veri toplama formu, eş desteğine yönelik Doğum Sonrası Erken Dönem Kadınlarda Algılanan Eş Desteği Ölçeği ve emzirmeye ilişkin de Emzirme Motivasyonu Ölçeği kullanılmıştır. Veriler doğum sonrasında bebeklerini sağlık kontrolleri ve aşılama için gelen anneler ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzdeler, ortalamalar, standart sapma ve tanımlayıcı analizler kullanılmıştır. Doğum sonrası erken dönemde eş desteğinin emzirme motivasyonu üzerindeki etkileri çoklu doğrusal regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Basit bir regresyon analizi, primipar kadınlarda eş desteği ile emzirme motivasyonu arasında anlamlı, pozitif ve orta düzeyde bir ilişki olduğunu göstermiştir (β = .487, p <.001); eş desteği kadınların emzirme motivasyonunun% 23,8'ini oluşturuyordu (F = 44,566, p <.001). Multipar kadınlarda eş desteği ile emzirme motivasyonu arasında anlamlı, pozitif zayıf bir ilişki vardı (β = .286, p <.001); eş desteği bu kadınlarda emzirme motivasyonunun% 8,2'sini açıklamıştır (F = 13.374, p <.001). Erken doğum sonrası dönemde eş desteğinin emzirme motivasyonunun iyileştirilmesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, emzirme motivasyonunun küçük bir yüzdesini açıklayabilir. Eşlerin emzirmeye dahil olmalarına yardımcı olmak için yeni stratejiler oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Emzirme motivasyonu, eş desteği, emzirmenin sürdürülmesi ve postpartum erken dönem 


Keywords: