BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu KÜÇÜKKAYA, Hatice KAHYAOĞLU SÜT
EV KADINLARINDA VE MANYEZİT MADENİNİN YIKAMA BANDINDA ÇALIŞAN KADINLARDA STRES VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Bu çalışmada, ev kadınlarında ve manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınlarda stres ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel özellikteki bu araştırma Mayıs-Aralık 2018 tarihleri arasında Eskişehir’de bulunan bir manyezit madeninin yıkama bandında çalışan n=144 kadın, Eskişehir’de bir belediyeye bağlı iki belde evinde kurs alan ve ev kadını olan n=144 kadın toplamda n=288 kadın üzerinde yürütülmüştür. Veriler anket formu, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Kısa Formu-Türkçe Versiyon (WHOQOL-BREF-TR) ve Depresyon- Anksiyete- Stres Ölçeği Kısa Formu (DASS-21) ile toplanmıştır. Bulgular: Manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınların %61,1’inin hayattan memnun olmadığı, %52,8’inin son zamanlarda en çok stresli olduğu bulunurken, ev kadınların %94,4’ünün hayattan memnun olduğu, %84,0’ının son zamanlarda en çok mutlu olduğu bulunmuştur. Manyezit madeninde çalışan kadınlar ile ev hanımı olan kadınlar arasında DASS-21 Kısa Form alt boyut ve toplam puanları ile WHOQOL-BREF-TR alt boyut puan ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmiştir. Manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınların WHOQOL-BREF-TR’nin alt boyutları olan bedensel, ruhsal, sosyal ilişkiler ve çevre boyutları ile DAS– 21 Kısa Formu’nun alt boyutları olan depresyon, anksiyete ve stres arasında ve WHOQOL-BREF-TR’nin alt boyutları olan bedensel ile ruhsal boyutları ve DAS– 21 Kısa Formu toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Ev kadınlarının WHOQOL-BREF-TR’nin alt boyutları olan bedensel, ruhsal, sosyal ilişkiler ve çevre boyutları ile DAS– 21 Kısa Formu’nun toplam ve alt boyutları olan depresyon, anksiyete ve stres arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Sonuç: Manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınların son zamanlarda en çok stres yaşaması ile birlikte yaşam kalitesi azalmakta olup ev kadınlarının son zamanlarda en çok mutluluk yaşamasıyla birlikte yaşam kalitesi artmaktadır. Manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınlarının stres düzeylerinin yüksek olması yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Ev Kadını, Manyezit Madeni, Çalışan Kadın, Stres, Yaşam Kalitesi 


Keywords: