BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erzat TOPRAK
FETAL PELVİK BÖBREĞIN PRENATAL TANISI
 
Amaç: Bu çalışmada prenatal dönemde fetal pelvik böbreğin prenatal tanısının literatür bilgileri ışığında sunulması amaçlandı. Materyal Metod: Son adet tarihinde göre 22 hafta 3 gün gebe kliniğimize antenatal tarama ultrasonografisi için başvurdu. Obstetrik öyküsünde gravida 1 parite 0 idi. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Yapılan ultrasonografisinde fetal biyometri 23 hafta 3 gün ile uyumlu kız fetüs idi. Fetal anatomik değerlendirmede sol böbrek normal boyut ve yerinde izlendi, sağ böbrek izlenmedi. Renkli Doppler incelemede de sol renal arter izlendi, sağ renal arter izlenmedi. Sol renal arter pulse dopplerde akım normal sınırlarda idi. Kompanze akım olduğundan ektopik böbrek açısından fetal pelvis tarandı. Fetal ektopik böbreğin pelvik yerleşimli olduğu gözlendi, fakat korteks – medulla differansiyasyonu için hasta tekrar değerlendirildi. Gebeliği 25 hafta 3 gün iken tekrar değerlendirildi. Fetal böbreğin pelvik yerleşimli olduğu gözlendi.Hastaya bilgi ve perinatal danışmanlık verildi. Sonuç: Pelvik böbreğin tanısı çoğunlukla insidenatal olarak konulur. İkinci trimester tanısı zor olup median prenatal tanı haftası 25’dir. Uilateral boş renal fossa olan fetusların %37’sinde pelvik ektopik böbrek saptanır. Ayırıcı tanıda over kisti, barsak obstrüksiyonu ve sakro – koksigeal teratom düşünülmelidir. Kız fetuslarda uterin anomaliler açısından da bilgi verilmelidir. Böbreküstü bezinde lying down belirtisi gözlenir. Ektopik böbreğin boyut ve fonksiyonu değişebilir. Veziko – üreteral reflü, üretero – pelvik bileşke darlıkları, renal kalküli ve renovasküler hipertansiyon postnatal gelişebilecek komplikasyonlardır.

Anahtar Kelimeler: antenatal tarama, pelvik böbrek, kız fetus, perinatal danışma 


Keywords: