BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra ARBAĞ, Merlinda ALUŞ TOKAT
GEBE KALMA ŞEKLİ FARKLI OLAN İKİ KADININ ANNELİĞE GEÇİŞ SÜRECİNİN MELEİS’İN GEÇİŞ KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ
 
Giriş: Hemşirelik model ve kuramları hemşirelik uygulamalarını sistematize etmek için bir çerçeve oluşturur. Aynı zamanda mesleki uygulamaları destekler, kolaylaştırır ve rehberlik ederek bakımın amacını ve nasıl gerçekleşeceğini gösterir. Güncel hemşirelik kuramlarından biri olan Geçiş Teorisi, Afaf İbrahim Meleis tarafından geliştirilmiştir. Meleis; insanların yaşamları boyunca; hastalık, ölüm, gebelik, doğum gibi pek çok geçişi deneyimlediğini belirtmektedir. Geçiş sürecinde, bireylere geçişe bağlı ihtiyaçlarına göre bireysel ve bütüncül bakım verilmelidir. Kadın hayatı evrelerindeki en önemli gelişimsel yaşam olaylarından bir tanesi ise anneliğe geçiştir. Amaç: Çalışmada Meleis’ in Geçiş Teorisine göre spontan yolla gebe kalmış ve vajinal doğum yapmış bir bireyin anneliğe geçişi ile tüp bebek yolu ile gebe kalmış ve sezeryan doğum yapmış bir bireyin anneliğe geçişi değerlendirilerek fiziksel, psikolojik ve spritüel hemşirelik girişimlerinin sunumu amaçlanmıştır. Yöntem: Veriler 26 Aralık 2018 tarihinde yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Çalışma için hastalardan sözlü izin alınmıştır. Meleis’in Geçiş Teorisine göre, bireylerin anneliğe geçişini değerlendirmek için kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Çerçevenin ana başlıkları, geçişin doğası, geçiş durumlarını kolaylaştırıcılar, zorlaştırıcılar ve yanıt şekilleri oluşturmaktadır. Sonuç: Meleis’in geçiş teorisinin kavramsal çerçevesi kullanılarak örnek iki olgu üzerinde anneliğe geçiş süreci incelenmiştir. Fiziksel, psikolojik, sosyal ve spiritüel hemşirelik bakımı doğrultusunda, kadınların annelik rolüne ilişkin duygularını ifade etmesine olanak tanınması ve anneliğe geçiş sürecinde algıladığı kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcıların belirlenmesi sağlanmıştır. Geçiş için en uygun koşulların hazırlanması için girişimlerde bulunulmuş ve annenin bireysel sağlığı ve mutluluğunun yanı sıra bebeğin iyilik hali ve aile bütünlüğünün korunmasında aile üyelerinin her birinin aile yaşam döngüsündeki gelişimsel görevlerinin üstesinden gelmesi ve başarılı bir şekilde ilerlemeleri için rol desteği sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anneliğe Geçiş, Meleis'in Geçiş Kuramı, Hemşirelik 


Keywords: