BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ülkü Ayşe TÜRKER
GEBELER PANDEMİ SÜRECİNDE MUAYENEYE GELMELİ Mİ?
 
Giriş: Çin wuhan kentinde başlayan ve ne yazık ki tüm dünyayı sarsan Covid 19 pandemisi nedeni ile hem sosyol hem ekonomik hem de psikolojik anlamda insanlar etkilenmiştir. Bu süreçte ülkemizde kronik hastalığa sahip olan hastalara yardımcı olmak amacı ile sağlık rapor süreleri uzatılmış ve hastaneye gelişler azaltılmaya çalışılmıştır. Fakat ne yazık ki gebeliğin kontrollerinin yapılması gerekirken bir çok hasta pandemi sürecinde sosyal izolasyon sebebi ile haklı olarak hastanelere gelmek istememiştir. Bu her ne kadar hastalığın yayılmasına engel olma için alınması gereken bir önlem olsa da geçirilmiş uterin cerrahi sebebi ile sezeryan olması gereken hastaların sezeryan günü almalarına engel olmuş ve hastaların büyük bir kısmı ağrı, su gelişi ya da kanama sebebi ile hastaneye başvurmuştur. Çalışmamızdaki amacımız ise bu durumun gebelik sonuçlarına etkisini değerlendirmektir. Yöntem: Çalışmamız Kars Harakani Devlet Hastanesi doğumhane servisine geçirlmiş uterin cerrahisi olup doğum amacı ile başvuran 100 covid dönemi ve 100 covid dönemi öncesi olmak üzere 200 gebeyi kapsamaktadır. Bu hastaların yaş, gravida, parite, abort, yaşayan, uterin rüptür, APGAR1, APGAR5 ve yenidoğan ihtiyaçları kayıt edilmiştir. Bulgular: çalışmamıza katılan gebelerimizin yaş gravida, parite, abort, yaşayan, gebelik haftası, yenidoğan ağırlık, 1 ve 5. dakika APGAR skorları ve yenidoğan ihtiyaçları açısından herhangi bir istatistiksel farklılık saptanmaz iken uterin rüptür anlamlı olarak artış gösterdi. Fakat sezeryan öncesi ve sezeryan sonrası hemogram farklılıkları arasında anlamlı farklılık olmasına rağmen ihtiyaç duyulan transfüzyon açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Tartışma: Covid 19 pandemi sürecinde hastaların sezeryanları sırasında daha fazla uterin rüptürü gözlemlenmiştir. Her ne kadar tüm dünya genelinde tüm insanlığı kökten sarsan bir dönemden geçiyor olsak da gebelerin kontrollerini aksatmamaları gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler: Covid 19 pandemisi, sezeryan, geçirilmiş uterin cerrahi 


Keywords: