BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alihan KARAÜZÜM, Büşra ÇOBAN, Feyzan CANKURTARAN
GEBELERDE BİRİNCİ TRİMESTER SONRASI DÖNEMDE KLİNİK PİLATES EGZERSİZLERİNİN ÜRİNER İNKONTİNANS, BEL AĞRISI, YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışma ile gebelerde birinci trimester sonrası dönemde klinik pilates egzersizlerinin üriner inkontinans, bel ağrısı, yaşam ve uyku kalitesi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya birinci trimester gebelik sürecini tamamlamış Kayseri Fizyospor merkezinde fizyoterapist eşliğinde haftada 3 gün günde 40 dakika minimum bir aydır klinik pilates egzersizi yapan gebe grubu (n:20, yaş: 29±3,63) ve gebeliğe yönelik hiçbir fiziksel aktivite yapmayan kontrol grubu (n:20, yaş:28±3,45) olmak üzere toplam 40 gebe dahil edilmiştir. Araştırmada veriler sosyo demografik bilgi formu, SF36 (yaşam kalitesi ölçeği), PUKİ (Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi), Oswestry Bel Ağrısı Engellilik Anketi ve ICIQ-SF Türkçe versiyonu kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: SF-36 skorları gruplar arasında karşılaştırıldığında fiziksel fonksiyon, ağrı, genel sağlık algısı, vitalite, sosyal işlevsellik skorlarında istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunurken fiziksel, emosyonel rol güçlüğü ve ruh sağlığı skorlarında anlamlı bir farklılık bulunmadı. (sırasıyla, p<0.001, p<0.001, p=0.028, p<0.001, p=0.019, p=0.272, p=0.598, p=0.069). Gruplar arasında oswestry skorunda, ICIQ-SF skorunda, idrar kaçırmanın sıklığında ve günlük yaşama etkisinde, anlamlı fark bulunurken idrar kaçırma miktarında PUKI skorunda ve tüm PUKI değerlerinde (öznel uyku kalitesi, uyku latansı, uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku bozukluğu, gündüz işlev bozukluğu) anlamlı fark bulunmadı. (sırasıyla, p<0.001, p<0.001 p=0.037, p<0.001, p=0.255, p=0.158, p=0.632, p=0.719, p=0.105, p=0.073, p=0.065, p=0.740). Sonuç: Çalışma bulguları birinci trimester sonrası dönemde gebelere uygulanan Klinik Pilates egzersizinin yaşam kalitesini, bel ağrısını, üriner inkontinansı olumlu yönde etkilediğini ancak uyku kalitesine ciddi bir katkısının olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Klinik Pilates, Gebe, Üriner İnkontinans, Bel Ağrısı 


Keywords: