BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Düriye Sıla KARAGÖZ ÖZEN, Arzu KARAGÖZ KİRAZ
GEBELERDE COVID-19 AŞILANMA ORANLARI VE AŞI KARARSIZLIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
 
Giriş ve amaç: Erişkin yaş grubunda aşı farkındalığının düşük olduğu bilinmektedir. Gebeler erişkin yaş grubu içinde aşılanma konusunda ayrı bir yere sahiptir. Ulusal aşı önerilerine göre gebelere tetanoz ve influenza aşısı rutin olarak önerilmektedir. Yeni koronavirus hastalığı (COVID-19) pandemisiyle birlikte hastalık mortalitesini önlemek için aşılar geliştirilmiştir. Pandemi döneminde gebelere de diğer erişkin popülasyona olduğu gibi COVID 19 aşısı önerilmektedir. Ancak gebelerde COVID-19 aşısına karşı aşı kararsızlığı/ tereddüdü halen aşılanma karşısında önemli bir bariyerdir. Bu çalışmanın amacı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran, ayaktan veya yatarak takip edilen gebelerin COVID-19 aşılanma oranlarını ortaya koymak ve bu gruptaki aşı kararsızlığı nedenlerini araştırmaktır. Yöntem: Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde takip edilen ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan ardışık 201 gebe dahil edildi. Hastalara yaş, gebelik haftası, kaçıncı gebelik olduğu gibi demografik özelliklerin yanında gebelik nedeniyle önerilen erişkin aşılarının hangilerini yaptırdıkları, hangilerini yaptırmadıkları, yaptırmadılarsa bunların nedenlerinin neler olduğu bir anket formu ile soruldu. Yine COVID-19 aşısı olup olmadıkları, pandemi boyunca hiç COVID 19 enfeksiyonu geçirip geçirmedikleri sorgulandı. Çalışmada kullanılan anket formu Türkiye’de ve dünyada aşı karşıtlığı değerlendirmek için oluşturulan çalışmalar kılavuz alınarak oluşturuldu. Sonuçlar SPSS istatistik paket programı 21. Versiyon kullanılarak istatiksel analiz yapıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan gebelerin % 38,8’sinin COVID-19 aşısı olduğu, % 78,6’sının tetanoz aşısı olduğu ve yalnızca %0,5’inin grip aşısı olduğu belirlendi. Aşı olmayan hastalar nedenler yönünden sorgulandığında COVID-19 aşısı olmayan hastalar içinde en sık neden (%55,3) aşının yan etkilerinden korkmak iken , tetanoz ve grip aşısı için en sık neden aşıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmamak olarak işaretlendi(sırasıyla %25,5 ve %49,5). Sonuç: Bu çalışma gebelerde aşılanma oranlarının hedeflerin uzağında olduğunu göstermektedir. Aşılanma oranlarının geliştirilmesi için gebelere düzenli eğitim ve bilgilendirme yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, gebe, erişkin aşılama 


Keywords: