BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nergis KARAMAN,Yeşim CEYLANTEKİN
GEBELERE UYGULANAN NONFARMAKOLOJİK HEMŞİRELİK DESTEĞİ DOĞUM AĞRISINI AZALTMADA ETKİLİ MİDİR?
 
Çalışma, travayda primipar gebelere verilen hemşirelik desteğinin doğum ağrılarına etkisini belirlemek amacıyla yarı deneysel olarak planlanmış ve bir pilot çalışma olarak başlatılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Şubat-Ağustos 2018 tarihlerinde Akşehir Devlet Hastanesi doğumhane servisine başvuran vajinal doğum yapan, primipar, 3-7 cm dilatasyona sahip, sistemik hastalığı olmayan, sezaryen endikasyonu bulunmayan 18 yaş ve üstü 51 gebe oluşturmuştur. Çalışmaya katılan gebelere travay süresince bire bir hemşirelik desteği verilmiştir. Primipar gebelere doğum ağrılarıyla başa çıkmada etkili yöntemler (odaklanma, hayal kurma, masaj, sakral bası, solunum-gevşeme-ıkınma egzersizleri) anlatılmış ve uygulanmıştır. Çalışmanın verileri doğum öncesi Gebe Tanılama Formu, gebe kadın travaya kabul edilir edilmez herhangi bir destek verilmeden Visual Analog Skala (VAS1), hemşirelik desteği verilerek doğumunu gerçekleştirmesine izin verilen gebeye doğum sonu VAS2 kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 22.0 for Windows programında analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde dağılımı, aritmetik ortalama, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Çalışmanın etik izni Afyon Kocatepe Üniversitesi Etik Kurulu’ndan alınmıştır. Gebelerin yaşları, eğitim seviyeleri, çalışma durumları, aile tipi ve gelir durumları gibi değişkenler ile VAS2 değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Primipar gebelerin VAS1 değeri 6,02±1,393, VAS2 değeri ise 0,92±0,821’dir. Gebelere verilen hemşirelik desteği VAS2 değerinin belirgin oranda azalmasına neden olmuştur. Gebelerin VAS1 ile VAS2 arasındaki ilişki %34 oranında pozitif yönde anlamlı bir ilişkidir (p<0,05, r=0,340). Travayda hemşirelik desteği verilen gebelerin doğum sonu algıladıkları ağrı düzeylerinin, doğum öncesine göre daha düşük seviyede olduğu yani hemşirelik desteğinin doğum ağrılarını azaltmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğum Ağrısı, Primipar Gebe, VAS 


Keywords: