BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Mete KIRLANGIÇ, Serhan KÜTÜK
GEBELİK ÖNCESİ VÜCUT KİTLE İNDEKSİ DÜŞÜK OLAN GEBELERDE OLUMSUZ PERİNATAL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç:Düşük vücut kitle indeksinin gebelikteki antenatal komplikasyonlar üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Yöntem: Bu çalışma 01/11/2020 ile 01/01/2022 tarihleri arasında Tuzla Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğine başvuran gebelerde yapılacak prospektif bir çalışma olarak planlanmıştır. İlk trimester başında başvuran gebelerde çalışma grubu gebelik öncesindeki VKİ’ne göre zayıf , normal kilolu ,aşırı kilolu ve obez olmak üzere her grupta 30 hastanın olduğu 4 sınıfa ayrılmıştır. Farklı VKİ’ne sahip olan grupların perinatal sonuçları (Gestasyonel diabetes mellitus(GDM), preeklampsi, erken membran rüptürü (EMR), gestasyonel hipertansiyon, İntrauterin gelişme geriliği (IUGR), preterm doğum) karşılaştırılmıştır. Çalışmaya ilk trimester başında kliniğimize başvuran sağlıklı tekil gebelikler dahil edilmiş çoğul gebelik, kromozomal veya fetal anomali varlığı, kronik sistemik hastalığı olanlar çalışmaya dahil edilmemiştir. Bulgular: Toplamda 120 hasta değerlendirilmiş olup hastaların yaş, nullliparite oranları, boy ve sezaryen oranları benzer olarak gözlenmiştir. GDM, preeklampsi, EMR ve Gestasyonel hipertansiyon açısından gruplar arasında anlamlı bir fark yok iken, IUGR ve preterm doğum zayıf olan grupta daha sık izlenmiş (0,024 ve 0,045 sırasıyla) ve VKİ’nin azalmasıyla IUGR ve preterm doğumda artış olduğu izlenmiştir. Sonuç: Daha önceki yapılan çalışmalarda VKİ’nin fazla olması durumunda preeklampsi, GDM, makrozomi, postpartum kanamanın da artmış olduğu Papatchizi ve ark. yaptığı çalışmada gösterilmiştir. Sebire ve ark. 287213 gebenin takip edildiği çalışmada da yetersiz kilo alımının preterm doğum ve düşük doğum ağırlığına neden olduğu gösterilmiştir.Bu çalışmanın sonucunda da VKİ düşük olması durumunda bazı perinatal komplikasyonlardan korurken IUGR ve preterm doğum oranını artırdığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vücut Kitle İndeksi, Vki, Lugr, Preterm Eylem 


Keywords: