BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sümeyye DEMİR, Meltem DEMİRGÖZ BAL
GEBELİK VE DOĞUMDA GEÇİRİLMİŞ COVİD-19 ENFEKSİYONUNUN POSTPARTUM DÖNEMDE CİNSEL SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışma, gebelik sürecinde veya doğum esnasında COVID-19 tanısı konulmuş kadınların doğum sonu cinsel sağlığına etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma, İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Mayıs 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışma doğum sonu 4- 6 ay içinde 200 kadın (gebelik veya doğumda Covid test sonucu pozitif olan) ve 200 kadın (gebelik veya doğumda Covid test sonucu negatif) çalışmaya dahil edilmiştir. Veriler tanılama formu Beck Depresyon Ölçeği(BDÖ) ve Kadın Cinsel İşlev Ölçeği (KCİÖ) ile toplanmıştır. Bulgular: Gebeliğinde Covid (-) olan kadınların KCİÖ puan ortalaması 24,59±8,24 ve BDÖ puan ortalaması 11,78±7,81 olarak belirlenmiştir. Gebeliğinde Covid (+) olan kadınların KCİÖ puan ortalaması 24,06±7,09 ve BDÖ puanı 11,46±10,14 olarak belirlenmiştir. Gebeliğinde Covid geçirmeyenlerin %52.7’sinin KCİÖ puanı 26,56 ve üstü cinsel fonksiyon iyiliği bulunmuştur. Covid geçirenlerde bu oran %47,3’tür (p>0,05). Covid geçiren kadınlarda 30-63 puan (n=17) şiddetli depresyon belirtileri gösterirken, Covid geçirmeyenlerde yalnızca 4’tür. Gebeliğinde Covid geçirmeyen kadınların BDÖ puanı ile KCİÖ puanı arasında negatif yönlü çok yüksek düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu (r=-0,386, p<0,001) tespit edilmiştir. Gebeliğinde Covid geçirenlerin BDÖ puanı ile KCİÖ puanı arasında negatif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu (r=-0,180, p<0,05) tespit edilmiştir. Sonuçlar: Gebelikte ya da doğumda Covid geçiren kadınların, geçirmeyenlere göre KCİÖ puanları düşük ve BDÖ puan ortalamalarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Covid enfeksiyonunun uzun dönem etkilerinin daha çok araştırılmasına gereksinim vardır. (Bu çalışma 1. sırada yer alan Sümeyye DEMİR adlı yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Bu çalışmada Etik Kurul Onayı, Bilimsel Araştırma Başvuru Onayı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İzni ve Ölçek kullanım izinleri alınmıştır.)

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Doğum Sonu Dönem, Cinsellik , Cinsel Sağlık 


Keywords: