BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Enes AKYÜZ, Rabia GÜVEN, Özge PASİN
GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMDEKİ KADINLARIN COVID-19 AŞISINA YÖNELİK TUTUMLARI
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı, gebelik ve emzirme dönemindeki kadınların COVID-19 aşısına yönelik tutumlarını, aşı tereddüt düzeylerini ve bunlar arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, Nisan–Haziran 2022 tarihleri arasında bir devlet hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine baş vuran gebe ve emzirme dönemindeki 103 kadın katılımcı ile tamamlanmıştır. Veriler; Tanıtıcı Bilgi Formu, COVID-19 Aşısına Yönelik Tutumlar Ölçeği ve Pandemilerde Aşı Tereddüt Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma verileri uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamasının 30±4.75 olduğu, %39.8’inin lise mezunu, %51’inin gebe olduğu, %74.8’inin COVID-19 aşısı olduğu tespit edildi. ‘Pandemide Aşı Tereddüt Ölçeği’ puan ortalamasının 30.83±6.91, ‘COVID-19 Aşısına Yönelik Tutum Ölçeği’ puan ortalamasının ise 25.50±5.20 olduğu belirlendi. Ölçeklerin toplam puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu saptandı. ‘Pandemide Aşı Tereddüt Ölçeği’ toplam puan ile ‘Güven Eksikliği’ alt boyutu puan ortalaması bakımından; ‘çalışma durumu’ ve ‘grip aşısı olma’ durumları arasında anlamlı farklılık olduğu, ‘Risk’ alt boyutu puan ortalaması bakımından ise ‘aşı olunan dönem’ arasında anlamlı farklılık olduğu belirlendi. ‘COVID-19 Aşısına Yönelik Tutum Ölçeği’ toplam puan ortalaması bakımından ‘sigara kullanım’ durumu arasında, ‘Olumlu Tutum’ alt boyutu bakımından ‘grip aşısı olma’ durumu arasında, ‘Olumsuz Tutum’ alt boyutu bakımından ise ‘kronik hastalık’ durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık olduğu tespit edildi (p<0.05). Sonuç: Katılımcıların aşıya karşı tereddütlerinin olmasına rağmen olumlu yönde tutum sergiledikleri görülmektedir. Katılımcıların aşıya yönelik tereddüt düzeylerinin; ‘COVID-19 aşısı olma dönemi’, ‘çalışma’ ve ‘grip aşısı olma’ durumlarından etkilediği, COVID-19 aşısına yönelik tutum düzeylerinin ise; ‘kronik hastalık’, ‘sigara kullanımı’ ve ‘grip aşısı olma’ durumlarından etkilediği belirlenmiştir. Aşıya yönelik eğitim programlarında bu faktörlerin dikkate alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aşı Karşıtı Hareket, COVID-19 Aşıları, Emzirme, Gebelik, Sağlık Tutumu. 


Keywords: