BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Belma TOPTAŞ ACAR, Gonca BURAN
GÖÇMEN, MÜLTECİ, SIĞINMACI KADINLARIN YAŞADIĞI PSİKOLOJİK SORUNLAR VE SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN ROLÜ
 
Dünyada ve Türkiye’de giderek artmakta olan göç kavramı, bireylerin gelecek yaşamlarının tamamını ya da bir kısmını geçirme amacı ile sürekli veya geçici bir süre için coğrafi olarak yer değiştirmedir. Zorlu yaşam şartları, savaşlar, toplumsal baskılar, eşitsizlik, yoksulluk, daha iyi koşullarda yaşama isteği ve doğal afetler gibi faktörler göç nedenleri arasında yer almaktadır. Göçmen, mülteci ve sığınmacı kavramları, aralarında net bir ayrım olmadığı için çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanılan kavramlardır. Göçten etkilenen savunmasız ve dezavantajlı grupların başında kadınlar gelmektedir. Dünya genelinde uluslararası bütün göçmenlerin %48’ini kadınlar oluşturmaktadır. En fazla mülteci olarak göç eden ülkelere bakıldığında ise (2021 yılında) sırası ile Suriye Arap Cumhuriyeti, Venezuela, Afganistan, Güney Sudan ve Myanmar, en fazla mülteci barındıran ülkelerin sırası ile Türkiye, Kolombiya, Uganda, Pakistan ve Almanya’nın olduğu görülmektedir. Göç eden kadınlar sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim zorluğu, sosyal dışlanma, çalışma izni edinmede sıkıntı çekme, işsizlik ve göç edilen yerde kendini yalnız hissetme gibi durumlar yaşayabilmektedir. Bu durumlar kadınların geldikleri yere uyum sorunu yaşamalarına neden olabilmektedir. Bununla beraber kadınlarda travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete bozukluğu, depresyon, şizofreni, istismar ve intihar düşüncesi/girişimi gibi birçok psikolojik sorunlar görülmektedir. Göç eden kadınların, iyi bir anne olma ve iyi bir işe sahip olma çabasının yanı sıra çalışma hayatını sürdürme ve var olma mücadelesine karşı sosyal destek imkânlarını kaybetmiş olması yaşam şartlarını zorlaştırmaktadır. Kendilerinin ve/veya yakınlarının psikolojik desteğe ihtiyacının olduğunu düşünmelerine rağmen göç eden kadınların destek almak ile ilgili yardım arayışları çok azdır. Kadınların sağlığının korunması ve geliştirilmesinde sağlık profesyonellerine büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Göç eden kadınların psikolojik sorunlarının neler olduğu ve altta yatan faktörlerin belirlenmesi sağlık bakımı vermede kolaylık sağlayacaktır. Bu derleme çalışmasında göçmen / mülteci / sığınmacı kadınların yaşadığı psikolojik sorunlar ve sağlık profesyonellerinin rolü güncel literatür incelemesi ile ele alınmıştır. ORCID NO: 0000-0003-3070-9208, 0000-0001-9082-553X

Anahtar Kelimeler: Göç, Kadın, Psikolojik sorunlar, Sağlık Profesyonelleri 


Keywords: