BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğçe ATEŞ, Birsel Canan DEMİRBAĞ
HASTANE VE EVDE LOHUSALIK DÖNEMİNDEKİ ANNENİN KONFOR DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş: Doğum sonu dönem annede önemli anatomik, fizyolojik, psikolojik ve endokrin değişimlerin yaşandığı bir geçiş sürecidir. Bu sürecin anne ve bebek açısından sağlıklı geçirilmesi aile bireyleri ve sağlık profesyonellerinin lohusaya vereceği konfor ile yakından ilişkilidir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, hastane ve evde lohusalık dönemindeki annelerin konfor durumlarının belirlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı nitelikteki araştırmanın örneklemini, Kırklareli’ndeki iki kamu hastanesinde 4 ay içerisinde canlı doğum yapmış tüm lohusalardan %95 güven aralığında 0.05 örneklem hatası ile seçilen 110 lohusa oluşturmuştur. Çalışma 05.05.2017- 20.08.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, lohusaların demografik ve obstetrik özelliklerini değerlendiren Bilgi Formu, konfor düzeylerini belirlemeye yönelik Doğum Sonu Konfor Ölçeği ile Çevresel Etmenler Anketi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma, %40.9’u 25 yaş altı, %51.8’i ilköğretim mezunu, %94.5’i çalışmayan, %73.6’sı gelir durumu orta seviyede, %77.3’ü planlı gebeliği olan, %93.6’sı gebelik boyunca düzenli kontrollere giden ve %40.9’u bir çocuğu olan annelerden oluşmaktadır. %57.3’ünün doğum şekli normal doğumdur. Ayrıca lohusaların %55.5’i aile-yakın akrabadan, %90.9’u emzirmede yardım istemektedir. Ev ve hastanede doğum sonu konfor alt boyut ortalama puanları ve tüm alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür (p<0.05). Bu fark, evde doğum sonu konfor ölçeği toplam puanı (138.91±11.36) ile fiziksel konfor (54.56±6.45), psikospritüel konfor (46.46±3.41) ve sosyokültürel konfor (37.89±4.83) alt boyut puanları hastanedeki doğum sonu konfor ölçeği toplam (123.97±12.79) ve fiziksel konfor (46.44±7.53), psikospritüel konfor (43.81±4.18) ve sosyokültürel konfor (33.709±5.32) alt boyut puanlarından yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç: Doğum yapan annelerin hastaneden daha çok evde konfor yaşadıkları ve hem evde hem de hastanede fiziksel konfora daha fazla önem verdikleri saptanmıştır. Bu doğrultuda yeni doğum yapan annelerin ev ziyaretleri ile desteklenerek lohusalık sürecinin evde geçirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ev, Hastane, Hemşire, Konfor Bakımı, Postpartum Bakım 


Keywords: