BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ezgi DEMİRTÜRK SELÇUK, Birsel Canan DEMİRBAĞ
HEMŞİRELERİN YAŞLILIK VE YAŞLI BAKIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE TUTUMLARI
 
Amaç: Araştırma hemşirelerin yaşlılık ve yaşlı bakımına ilişkin görüşleri ve tutumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma bir devlet hastanesinde çalışan hemşireler ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden 196 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, hemşirelerin demografik özelliklerini ve yaşlılara ilişkin düşüncelerini belirleyen bilgi toplama formu ve Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel analizler SPSS (Statistical Package for Social Science for Windows) paket programı 23.0 sürümü ile yapılmıştır. Veriler sürekli sayısal değişkenler ortalama±standart sapma, kategorik değişkenler ise sayı (n) ve yüzde (%) olarak hesaplanmıştır. Mann Whitney U testi ve Kruskal-Wallis Varyans Analizi testi uygulandı. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerinin %54.6’sının 36-54 yaş aralığında, %73.5’inin kadın ve %70.4’ünün evli olduğu belirlendi. Hemşirelerin %49.5’i lisans ve lisansüstü mezunu olup, %48.5’inin çalışma yılının 2ay-11yıl olduğu saptandı. Hemşirelerin yaşlıların evliliklerini uygun bulma durumu sorulduğunda %61.7’si evet, %38.3’ü hayır cevabını vermiştir. Çalışmaya katılan hemşirelerin %45.4 ü daha fazla ücret karşılığında yaşlı hastalarla çalışmayı kabul ettiklerini belirtmişleridir. Hemşirelerin %77.6’sı yaşlı hastalarına refakatçi olmadan hizmet verdiklerini, %56,1’i sevislerinde yaşlı bakım için yeterli imkana sahip olduğunu, %55.1’i çalıştığı ortamda kendisinin ve hemşirelerin tam anlamıyla yaşlı bakımını yaptıklarını ifade ettiler. Hemşirelerin yaş, eğitim durumu, çalışma yılı ile yaşlılara yönelik tutum ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır(p<0.05). Sonuç: Çalışmamızda; hemşirelerin yaşlılara yönelik olumlu tutuma sahip oldukları saptanmıştır. Yaşlılık, fiziksel ve ruhsal hastalıkların daha sık görüldüğü bir dönemdir. Hastalık sürecinde yaşlılarla en çok iletişime geçen sağlık personelleridir. Yaşlının hastaneden yattığı süre içerisinde tedaviye uyum sağlaması, hastalıklarla baş etmesi ve yaşam kalitesini arttırabilmesi için bilinçli sağlık personellerine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, Hemşire, Yaşlı Bakım, Tutum 


Keywords: