BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hamide ZENGİN, Aslı AKDENİZ KUDUBEŞ
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN “BİR KAKTÜS RESMİ ÇİZ” TESTLERİNİN YORUMLANMASI: NİTEL ÇALIŞMA
 
Giriş:“Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi” bireyin kişilik özellikleri, anlık duyguları ile ilgili ipuçları veren bir testtir. Amaç:Hemşirelik öğrencilerinin kişilik özellikleri ve duygularının, “Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi” aracılığıyla incelenmesidir. Kapsam: Araştırma, bir devlet üniversitesinin Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar döneminde yapılmıştır.Araştırmaya gerekli izinler alındıktan sonra,çalışmaya katılmaya gönüllü, iki erkek ve 26 kadın dahil edilmiştir. Yöntem: Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veri toplanan bu çalışma nitel araştırma desenine sahiptir.Araştırmaya katılan öğrencilere bir kaktüs resmi çizmeleri söylenmiştir.Katılımcılar resmi çizdikten sonra “Kaktüsün evde mi yoksa doğada mı yaşıyor?”, “Kaktüsüne dokunmak mümkün mü?, Dokunduğunda dikenleri batar mı?, Can acıtır mı?”, “Kaktüsün tek başına mı yaşıyor yoksa yanında başka bitkiler var mı?”, “Kaktüs büyüdüğünde neler değişir?” şeklinde sorular yöneltilmiştir.Elde edilen yanıtlar ve resimler, içerik analizinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada çizilen resimler, “resim ve psikolojik testler yorumlama sertifikasına” sahip araştırmacı tarafından yorumlanmıştır. Bulgular:Analiz sonucunda üç kategori belirlenmiş ve her kategoriye ait kodlar oluşturulmuştur.Kişilik Özellikleri kategorisi (boyutunda); özgürlüğüne düşkün, düşük benlik saygısı, aileye düşkün, özgüveni yüksek, dişi görünmeye önem verme, hırçın ve dışa dönük kodları oluşturulmuştur.Duygu durumu kategorisinde; neşeli, endişeli/kaygılı, ilgi bekleyen, ümitvar, hassas/kırılgan ve umutsuz kodları oluşturulurken, zaman algısı kategorisinde ise geçmişte kalma, geleceği düşünme ve anı yaşama şeklinde kodlar oluşturulmuştur. Sonuç:Yapılan bu test ile hemşirelik öğrencilerinin çizdikleri resimler aracılığıyla duygu durumları, kişilik özellikleri, zaman algıları hakkında önemli bilgiler elde edilebileceği sonucuna varılmıştır.Klinik uygulama ve teorik eğitim öncesinde öğrenciyi tanıma açısından kullanılabilecek bir yöntem olarak önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, Resim çizdirme, “Bir kaktüs resmi çiz testi” 


Keywords: