BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru ŞAHİN, Gizem ŞENKAL
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI
 
Giriş: Bu araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin flört şiddetine ilişkin tutum ve davranışlarının belirlenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini; bir üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmuştur (N=446). Örneklem seçimine gidilmemiş olup, çalışmaya katılmayı kabul eden 357 öğrenci ile araştırma sonlandırılmış ve evrenin %81’ine ulaşılmıştır. Araştırma verileri, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Flört Şiddeti Tutum Ölçeği” (FŞTÖ) kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın uygulanabilmesi için, kurum izni, etik kurul izni ve öğrencilerden sözel onam alınmıştır. Verilerin analizinde; yüzdelik, ortalama, standart sapma, Kruskall Wallis, Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %73.9'unun kadın, % 26.1'inin erkek ve yaş ortalamalarının 20.49±1.50 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin çoğunun annelerinin (%72.5) ve babalarının (% 54.1) ilköğretim mezunu olduğu olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %47.1’i daha önce, % 30.8’i ise şuanda romantik bir ilişkisi olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrenciler arasında en yaygın flört şiddeti davranışının hem uygulama hem de maruz kalma açısından kıskanma (%12.9, %9.2) ve bağırma (% 8.4, %7.8) olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin FŞTÖ toplam puan ortalamaları 127.52±17.46, alt boyutların puan ortalamalarının ise; erkeğin uyguladığı psikolojik şiddet tutumu puan ortalamasının 41.85±5.99, erkeğin uyguladığı fiziksel şiddet tutumu puan ortalamasının 30.32±5.25, kadının uyguladığı psikolojik şiddet tutumu puan ortalamasının 25.78±7.21 olduğu ve kadının uyguladığı fiziksel şiddet tutumu puan ortalamasının 29.57±5.68 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin cinsiyetleri ile FŞTÖ puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak, her iki cinsiyet için de flört şiddetine yatkınlık, psikolojik, fiziksel, sosyal ve ekonomik yönden kişiler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurması açısından önemli bir konudur. Şiddete yatkın risk gruplarının belirlenmesi ve bu konuda farkındalığın artırılmasında hemşireler önemli rollere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Flört Şiddeti, Şiddet, Hemşirelik Öğrencileri, Tutum, Davranış 


Keywords: