BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aliye BULUT, Çağla YİĞİTBAŞ, Adem KAYMİŞ
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 
Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı-Kesitsel nitelikteki araştırma, 01 Kasım- 01 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, 279 öğrenci oluşturmuştur. Katılımcıların demografik ve ailesel özelliklerine yönelik 16 soruluk anket formu ve “Kadına Yönelik Şiddet Tutum Ölçeği=İSKEBE Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerden aile içi sorunlarda kimin sözünün geçtiği sorusuna %38.3’ü anne-baba orta cevabını vermişlerdir. Katılımcıların %70.3’ü ise aile içinde şiddete tanık olma ya da maruz kalma durumu olmadığını belirtmiştir. Araştırmada kullanılan İSKEBE ve alt boyutların puan ortalaması ölçek puan ortalamasının üzerindedir. Ölçek toplam puanı üzerinden kesme puanı kullanılmakta olup 90’ın altında puan alanların şiddete karşı olmadığı, 90 ve üzerinde puan alanların ise şiddete karşı olduğu belirtilmektedir. Bu araştırmadaki katılımcıların %18.7’sinin (39 kişi) kadına yönelik şiddete karşı olmadığı kalanların ise (170 kişi) kadına yönelik şiddete karşı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, İSKEBE, BYT, KYT boyut puanları katılımcının sınıfı, annesinin eğitim düzeyi, annesinin çalışma durumu ve aile tipi değişkenleri açısından önemli bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, kadına yönelik şiddetin bireysel bir sorun olmadığı, önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ve uygun yaklaşımın her sağlık çalışanı tarafından benimsenmesi gereken bir tutum olduğu önerilmektedir. Bu bağlamda, hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri sırasında kadına yönelik şiddet konusundaki farkındalıklarının arttırılması amacıyla konuya ilişkin eğitimlerin arttırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Hemşirelik Öğrencileri, Tutum 


Keywords: