BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sümeyra TOPAL, Mehtap SÖNMEZ, Feyza NAZİK
HEMŞİRELİK UYGULAMALARINA ÇOCUK HASTALARIN VERDİĞİ TEPKİLERİN BELİRLENME BECERİSİ: ÖĞRENCİ HEMŞİRE GÖZLEMLERİ ÖRNEĞİ
 
Giriş: Çocuklar farklı nedenlerle hastalanabilirler ve hastaneye yatmaları gerekebilir. Çocuğun psikolojisi açısından rutin yaşantısından farklı bir olay olması, ağrı, korku ve güvensizlik duygularını bir arada yaşaması nedeni ile hastaneye yatış yapılması çocuğun hayatını etkileyen önemli bir durum olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışma hemşirelik uygulamalarına çocuk hastaların verdiği tepkilerin öğrenci hemşireler tarafından gözlenerek belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma evrenini Ocak 2022-Mayıs 2022 tarihleri arasında *** sağlık uygulama ve araştırma hastanesi pediatri kliniklerinde yatışı bulunan hasta çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimi yapılmamış belirlenen tarihlerde yatışı yapılan 201 çocuktan 174 çocuk araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler öğrenci hemşire veri toplama formu üzerinden belirlenmiştir. Öğrenci hemşireler hasta çocukların sosyodemografik özelliklerinin yer aldığı hasta tanımlama formu üzerinden bilgileri kayıt altına almışlardır. Ayrıca hemşirelik uygulamalarının yer aldığı hasta çocuk gözlem formu üzerinden çocukların verdikleri tepkileri ve nasıl yönetildiğini belirlenmeye çalışılmıştır. Bulgular: Araştırmaya dahil edilen çocukların %58.6’ sı erkek %75.9’ u okul çağında değildir. Çocukların %44.8’i bir yaş altındadır. Çocukların yarısına henüz tanı konulmamış, %31’ inin ise kronik hastalığı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu hasta çocukların hemşirelik uygulamalarının büyük çoğunluğuna verdikleri tepkileri gözlemleyemedikleri görülmektedir. Vital bulguların ölçümünde, damar yolu açıldığında, oksijen verildiğinde, vücut bakımlarında ağlayarak, kan almada bağırarak, intraket kontrolü ve açılmasında kaçarak, oral ilaç vermede reddetme ve küsme tepkileri çoğunlukla verildiği belirlenmiştir. Tepkilerin yönetiminde öğrenci hemşirelerin çocuğu rahatlamaya yönelik girişimlerinin sınırlı olduğu ve hasta çocuğa yaklaşımda kendilerini yeterince yeterli hissetmedikleri belirlenmiştir. Sonuç: Öğrenci hemşirelerin hasta çocuk gözleminde iyi bir gözlemci olabilme becerilerinin geliştirilmesi, çocuk hasta tepkilerini tanıması ve yönetiminin sağlanması çocukların tedavi süreçlerine olumlu yansıyacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, hastanede yatan çocuk, hemşirelik uygulamaları 


Keywords: