BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meltem ÖZKAYA, Öznur KÖRÜKCÜ
HEMŞİRELİKTE DOĞUM KORKUSU İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, hemşirelikte doğum korkusu ile ilgili yapılan yüksek lisans, doktora tezlerinin bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmesini amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma verilerine ulaşmak için Yükseköğretim Kurumu (YÖK)’nun Ulusal Tez Merkezi kullanılmıştır. Araştırma, 11-13 Kasım 2022 tarihleri arasında “doğum korkusu, tokofobi ve hemşirelik” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Bulgular: Yapılan tarama sonucunda sanal gerçeklik ile ilgili 120 lisansüstü teze ulaşılmış olup, 51 lisansüstü tezin doğum korkusu ile ilgili yapıldığı belirlenmiştir. Doğum korkusu ile ilgili yapılan lisansüstü tezler 2005-2022 yapılmış ve en fazla lisansüstü tez 2019 yılında yapılmıştır. Tezlerin %27.45’i doktora düzeyindeyken, %72.55’i yüksek lisans düzeyinde yapılmıştır. Doğum korkusu ile ilgili yapılan tezlerin %11.76’sı Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapılırken, %27.45’i İzmir ve İstanbul ilinde yapılmıştır. Tezlerin %62.75’i tanımlayıcı, %19.61’i deneysel, %9.80’i yarı deneysel ve %84’ü diğer çalışma türüdür. Örneklem grupları incelendiğinde %90.20’sini gebeler, % 5.88’ini doğum yapan kadınların, %1.96’sını ebeveynler ve %1.96’sını öğrencilerin oluşturduğu belirlenmiştir. Çalışmaların %1.96’sı öğrenci eğitiminde yapılırken, %98.04’ü gebe ve ebeveyn eğitiminde yapılmıştır. Çalışmaya dahil edilen tezlerde en fazla “doğum korkusu” anahtar kelimesi kullanılmıştır. Sonuç: Hemşirelik alanında doğum korkusu ile ilgili çok çeşitli lisansüstü tez çalışmasının yapıldığı, bu çalışmaların 2017 yılından itibaren sayısının ve popülerliğinin artmaya başladığı saptanmıştır. Çalışmaların yüksek lisans düzeyinde ve tanımlayıcı tipte olmasının belirlenmesiyle doktora düzeyindeki öğrencilerin deneysel türde çalışmalarını arttırmaları gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğum Korkusu, Bibliyometrik Analiz, Hemşirelik 


Keywords: