BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nilüfer AKGÜN, Aydın KÖŞÜŞ
HİPEREMESIS GRAVIDARUMLU GEBELERDE MATERNAL BEDEN KÜTLE INDEKSI VE MATERNAL VÜCUT AĞIRLIĞI ARTIŞI TAKIBININ FETAL AĞIRLIK ILE ILIŞKISI
 
Amaç: Hiperemesis gravidarumlu (HG) gebelerde pregestasyonel dönem ve gebelik trimesterlerine göre beden kütle indeksi (BKİ) ile gebelikte kazanılan maternal vücut ağırlığının yenidoğan vücut ağırlığı ile ilişkisini saptamaktır. Gebelikte gerçekleşen maternal vücut ağırlık artışı yenidoğan ağırlığının başlıca belirleyicilerinden olup, gebelik öncesi düşük BKİ ve normalden az vücut ağırlığı artışının düşük doğum ağırlığına ve bununla ilgili komplikasyonlara yol açabilir. Çalışmamızda hastanemize HG tanısı ile başvurup hospitalize edilen 60 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, gebelik haftası, parite, gebelik öncesi, her üç trimester ve doğum öncesi BKİ değerleri ile maternal vücut ağırlığı ve bebek kiloları kaydedildi. Yapılan korelasyon analizinde pregestasyonel dönemdeki maternal kilo ile bebek kilosu arasında anlamlı pozitif yönde hafif düzeyde korelasyon saptandı (Rho=0.404, p=0.018). Ancak yenidoğan doğum ağırlığını tahmin etmede gebelikte trimesterlere göre ağırlık artışının etkili olmadıkları tesbit edildi (p>0.05). Her üç trimesterde ölçülen BKİ değerlerinden sadece gebelik başlangıcındaki BKİ’nin bebek kilosunu tahmin etmede etkili olabileceği görüldü (p=0.033). Ayrıca gebelik öncesi ve her üç trimesterdeki BKİ değerleri ile yenidoğan ağırlığı arasında anlamlı korelasyon tesbit edilmedi (p>0.05). HG’ li hastalarda başlangıç maternal kilo ile yenidoğan ağırlığı arasında minimal ilişki varken, gebelik süresince maternal ağırlık artışı ve BKİ değerlerinin yenidoğan ağırlığına etkisi olmadığı görüldü. Ancak bu bulguların daha büyük populasyonları içeren çalışmalarla doğrulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hiperemezis gravidarium, BKİ, yenidoğan ağırlığı 


Keywords: