BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Raziye Merve YARADILMIŞ
HİPERTANSİF ACİLLERE YAKLAŞIM
 
Hipertansiyon ile ilişkili hayatı tehdit eden durumlar hipertansif acilleri oluşturur. Pediyatrik popülasyonda hipertansif acillerin prevalansı %0,6-6 iken morbiditesi %1-4’tür. 2017 Amerikan Pediatri Akademisi hipertansif acilleri ciddi semptomların eşlik ettiği evre 2 hipertansiyon veya adölesanlarda 95.persentil değerinin 30mmHg üzeri ya da 180/120mmHg’nın üzeri olarak tanımlar. Hipertansif urgency; hedef organ hasarı olmayan, hipertansif emergency; hedef organ hasarı kanıtlarıyla ilişkili yüksek kan basıncı düzeyini ifade eder. Genel semptomlar terleme, hipertermi, nefes darlığı, kulak çınlaması, burun kanamasıdır. Hedef organ hasarına yönelik hipertansif ensefalopati, hipertansif retinopati, kardiyak ve renal bulgular olabilir. Acil serviste hastanın ilk stabilizasyon evresinde hava yolu, solunum ve dolaşımın hızlı desteği ve sürekli kardiyo-respiratuvar monitorizasyonu sağlanmalı, havayolunu kontrol altına almak gerekirse hızlı ardışık entübasyon sağlanmalı, mümkünse iki ayrı intravenöz yol açılmalı, her bir-iki dk da bir kan basıncı ölçümü yapılmalı, nöbeti varsa antikonvülzanlarla tedavi edilmelidir. Papil ödem, bilinç değişikliği, nörolojik defisitler açısından hızla nöro-görüntüleme yapılmalıdır. Başlangıç tedaviyi değiştirecek diğer durumlar (aort koarktasyonu, preeklamsı, eklamsı, şiddetli ağrı, sempatik aktivite artışı) araştırılmalıdır. Antihipertansif tedavide ilk 6-8 saat boyunca, mevcut sistolik kan basıncı ile hedef sistolik kan basıncı arasındaki farkın yüzde 25-30’undan fazla olmayacak şekilde ve 24-48 saat boyunca kademeli düşürmek önerilir. İlk tercih ajanlar labetolol ve nikardipindir. Sonuç olarak hipertansif aciller, pediyatrik popülasyonda ciddi morbidite ile ilişkilidir. Birincil amaç, hedef organ hasarını en aza indirmek ve hipertansif acil yönetimini sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Acil, Pediatri 


Keywords: