BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özgür Deniz TURAN
HİSTEREKTOMİ GEREKTİREN PLASENTA PREVİA OLGULARININ DEMOGRAFİK VERİLER VE PLASENTA LOKALİZASYONU İLE İLİŞKİSİ
 
Amaç: Plasenta previa (PP), internal servikal os üzerinde uzanan plasental dokunun varlığını ifade eder. Doğum şekli sezeryan şeklinde olup doğum sonrası histerektomi riskini artırmaktadır. Çalışmamızda, histerektomi yapılan ve yapılmayan PP olguları karşılaştırılarak histerektomi riskini artıran faktörler araştırılmıştır. Materyal ve metod: Ocak 2016- Ekim 2020 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde sezeryan sonrası histerektomi yapılan 24 hasta (çalışma grubu) ile sezeryan ile doğumu gerçekleştirilen 25 PP tanılı olgular (kontrol grubu) retrospektif olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, plasenta lokalizasyonları, previa tipi, doğum haftası, operasyon öncesi ve sonrası hemoglobin değerleri, verilen kan ürünleri, fetal APGAR skorları ile doğum kiloları kaydedildi. Parametreler histerektomi yapılıp yapılmamasına göre gruplandırılıp karşılaştırıldı. Sonuçlar: Çalışma grubunun yaş ortalaması 33.6±4.8 yıl, vücut kitle endeksleri (BMİ) 27.6±3.9, sezeryan haftası 35 ±2.1; kontrol grubunda ise sırasıyla 32.9±4.4 yıl, 29.9 ±4.2, 36.2 ±2.4 hafta olarak kaydedildi. Plasenta anterior lokalizasyonu çalışma grubunda 22 (%66.7) kontrol grubunda 11 (%33.3) hastada; posterior lokalizasyon ise çalışma grubunda 3 (18.8), kontrol grubunda 13 (%81.3) hastada izlendi (p=0.02). Plasenta tipi açısından (total, subtotal, alt segment yerleşimli ) gruplar arasında fark bulunmadı (p>0.05). 1. dakika APGAR skoru ve fetal ağırlık çalışma grubunda kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük bulunurken (p<0.05); önceki sezeryan sayısı, verilen eritrosit süspansiyonu ve taze donmuş plazma sayısı ise histerektomi grubunda anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0.05). Hasta yaşı, BMİ, düşük sayısı, sezeryan haftası, operasyon öncesi ve sonrası hemoglobin değerleri açısından ise fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Plasentanın ön uterin duvar yerleşimli ve geçirilmiş sezeryan sayısının fazla olduğu plasenta previa olgularında histerektomi riski artırıyor gibi görünmektedir. Bu durum klinikte göz önünde bulundurulmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Plasenta previa, histerektomi, sezeryan 


Keywords: