BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pınar KIRICI
HSG ÇEKİMİ SIRASINDA İKİ FARKLI LOKAL ANESTEZİ UYGULAMA YÖNTEMİNİN AĞRI SKORU ÜZERİNE ETKİSİ
 
Giriş ve Amaç: HSG çekimi sırasında yapılan servikal lokal anestezik uygulamasında iki farklı metodun hastanın ağrı skoru üzerine etkisini karşılaştırmayı amaçladık. Materyal Ve Metot: Kliniğimizde HSG çekimi planlanan hastalara genel veya lokal anestezi uygulanmaktadır. Lokal anestezi genellikle lidokain ile yapılır. Polikliniğimize primer infertil araştırması için eylül 2019- şubat 2020 zaman aralığında HSG çekimi yapılan hastalar dahil edildi. Tüm hastalara işlemden 8 saat önce sublingual 400 mcg cytotec verildi. Servikal stenozu olan, servikal cerrahi geçirmiş ve servikovajinal enfeksiyonu olan hastalar dahil edilmedi. Toplam 52 hasta randomize tek-çift sayı yöntemi ile gruplandırdı. Kayıt esnasında tek sayı alan 26 hasta grup 1, çift sayı alan 26 hasta grup 2 olarak gruplandırıldı. Grup 1 hastalara %2 lik lidokain sprey HSG işleminden 5 dk önce serviks dört kadrana birer puff yapıldı. Grup 2 hastalara %2 lik 5 cc lidokain HSG işleminden 5 dk önce servikal kanül ile intrakaviter uygulandı. Tüm hastalara işlem esnasında serviksin tenekulum ile tutulması ve radyoopak maddenin uterin kaviteye verilmesi esnasındaki ağrı derecelerini Visual ağrı skoruna (VAS) işaretlemeleri istendi. Hiçbir hastada lokal anestezi uygulama esnasında, çekim sırasında ve çekim sonrası ilk 30 dk da her hangi bir komplikasyon gelişmedi. Bulgular: Tüm hastalar 22- 40 yaş aralığındaydı. Hastaların serviksini tenekulum ile tutuma sırasında hissettikleri ağrı düzeyleri VAS skor ortalaması benzerdi. Grup 1 ve Grup 2’de sırasıyla 2.9 ve 3.0 idi. Bu ağrı skorları arasında istatistiki olarak fark yoktu (p=0.887). Hastaların uterin kaviteye radyoopak madde verimi sırasında duydukları ağrı dereceleri VAS skoru Grup 1 ve Grup 2 de sırasıyla 6.8 ve 5.3 idi. Bu ağrı skorları arasında istatistiki olarak fark saptandı (p<0.05). Sonuç: Servikse sprey lidokain ile yapılan lokal anestezinin servikal anestezi yaptığı fakat uterin kavitede ve korpusta oluşan ağrıya etki etmediği, servikal kanül ile yapılan intrakaviter lidokainin hem servikste hemde uterus korpusta oluşan ağrıyı azatlığını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Skor, Lokal Anestezi, Hsg Çekimi 


Keywords: