BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berna DİMLİ, Ebru KAYA MUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN
HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI KADIN BİREYLERDE PELVİK TABAN KAS EĞİTİMİNİN VE KLİNİK PİLATES EGZERSİZLERİNİN ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİSİ
 
Üriner inkontinans istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanabilir. Üriner inkontinans sadece bir hijyen problemi değil bir sağlık bozukluğu olarak kabul görmüştür. Çalışmamıza 65 yaş üstü üriner inkontinans tanısı olan 30 kişi katıldı . Bu 30 kişi iki gruba ayrıldı. Gru1 Pelvik Taban Eğitim Grubu ve Grup 2 Klinik Pilates Grubu olarak belirlendi. Olgulara uygulanan değerlendirmeler semptom şiddeti ölçümü, pelvik tabankas aktivasyon cevabı, tedavi memnuniyet algısı, yaşam kalitesi, stabilizasyon kas kuvvet ölçümü ve üriner günlük parametreleriydi. İlk değerlendirmeden sonra Grup 1’e pelvik taban kas eğitimi(PTKE) uygulandı. PTKE hızlı ve yavaş kontraksiyonlardan oluşan iki egzersiz içermektedir. Egzersizler tekrar sayısı ve set sayısı zamanla artırılarak 12 hafta boyunca uygulanmıştır. Grup 2’ye Klinik Pilates egzersizlerinden oluşan bir egzersiz programı uygulanmıştır. Bu egzersiz programındaki egzersizlerin zorluk derecesi ilerleyen haftalarda arttırılmış ve 12 hafta boyunca uygulanmıştır. Uygulamalar başlamadan yapılan ve 12 haftanın sonucunda yapılan değerlendirmelerin istatistiksel analizi yapıldı. Yapılan analiz sonucunda grupların idrar kaçırma şiddetlerinde anlamlı bir azalma bulunmuştur. Yapılan uygulamaların yaşam kalitesine etkisine bakıldığında olumlu yönde bir fark olduğu ancak gruplar arası bir fark olmadığı bulunmuştur. Grupların tedavi öncesi ve sonrası idrara çıkma sayılarında anlamlı bir fark bulunmazken, idrar kaçırma sayılarında anlamlı bir düşüş bulunmuştur. Grupların tedavi sonrası stabilizasyon kas kuvvetlerinde ki farklılaşmaya bakıldığında Grup 1 de anlamlı bir fark görülmezken Grup 2 de olumlu yönde anlamlı bir fark bulunmuştur. Grupların tedavi sonrası pelvik taban kas aktivasyon cevabı ölçümleri karşılaştırıldığında her iki grupta da anlamlı farklar görülmüş ancak Grup 1’de Grup 2 ye kıyasla daha çok fark görülmüştür. Gurupların tedaviden memnuniyet durumları karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre PTKE’i pelvik taban kaslarının(PTE) kas aktivasyon cevabındaki gelişimde daha etkiliyken Klinik Pilates Egzersizleri Transversus Abdominis kasının stabilizasyon kas kuvveti gelişiminde daha etkilidir. Bunun yanında her iki grup idrar kaçırma sayısının azalmasında, UI’nın yaşam kalitesine etkisinin azalmasında, UI semptom şiddetinin azalmasında etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Pelvik Taban Kas Eğitimi, Klinik Pilates, İdrar Kaçırma 


Keywords: