BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çiğdem KUNT İŞGÜDER
İKİZ EŞİNDE NONİMMÜN HİDROPS FETALİS İZLENEN DİKORYONİK DİAMNİOTİK İKİZ GEBELİK OLGUSU
 
Giriş: Çoğul gebeliklerde, tekizlere göre daha yüksek fetal yapısal ve kromozomal anomali insidansı bulunmaktadır. 13. gebelik haftasında ikiz eşinde nonimmün hidrops fetalis (NIHF) saptanan dikoryonik diamniyotik ikiz gebelikte uygulanan erken selektif fetosit için erken gebelik haftasında yapılan ultrasonografik değerlendirme ve koryonisite belirlemenin önemi vurgulandı. Olgu: 27 yaşında, 13 hafta 6 günlük spontan ikiz gebeliği olan hasta ikiz eşinde anomali olması nedeniyle tarafımıza yönlendirildi. Ultrasonografik değerlendirmede iki ayrı plasenta ve lambda bulgusu (şekil-1) ile dikoryonik diamniyotik ikiz gebelik saptandı. İkiz eşinde nonimmün hidrops fetalis (şekil-2) izlenirken diğer fetusta herhangi bir yapısal anomali saptanmadı ve ense saydamlığı kalınlığı (NT) 2.03mm ölçüldü. Çifte genetik danışmanlık verildi, her iki fetusatanı amaçlı koryon villus biyopsisi (CVS) ve NIHF olan fetusa erken selektif fetosit önerildi. Çift her iki fetusa CVS yapılmasını istedi. CVS (DP) sonucu sağlıklı fetus için 46XY, NIHF olan fetus için 47XX Tr 18 olarak raporlandı ve ailenin isteği ile 15+3 gebelik haftasında NIHF olan fetusa KCL ile selektif fetosit uygulandı. Sağlıklı görünen fetus için uzun süreli hücre kültüründe sayısal ve yapısal kromozomal anomali saptanmadı ve hastanın devam eden gebeliğinde herhangi bir problem izlenmedi. 39. gebelik haftasında sezaryen ile tek, canlı, 3060 gr, 51 cm, 1. ve 5. dakika Apgar skoru 8/9 olan erkek bebek doğurtuldu. Yapılan yenidoğan muayenesinde herhangi bir anomali tespit edilmedi. Sonuç: Çoğul gebeliklerde ikiz eşinde anomali yönetimi karar vermekte zorlayan bir durumdur. Sağlam fetusun prognozu düşünüldüğünde ve çoğul gebeliklerin anne ve fetus için olası komplikasyonları göz önüne alındığında, ikiz gebeliklerde anomalili ikiz eşine erken selektif fetosit uygulanması diğer fetus için güvenli bir yaklaşım olarak görünmektedir. ORCID NO: 0000-0002-0420-1913

Anahtar Kelimeler: Selektif fetosit, İkiz gebelik, Anomali. 


Keywords: