BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erzat TOPRAK
İKİZ GEBELİKTE FETAL ÜRETEROSEL OLGUSU
 
Üreterosel terminal üreterin kistik dilatasyonudur. Dilate olan distal üreter kısmı tamamen mesane içinde ya da üretral orifise kadar uzanabilmektedir. Tanısı ultrasonografide tesadüfen konulur. Kızlarda 4 – 6 kat daha fazla görülür. Lokasyona göre olan sınıflandırmada intravezikal ve ektopik olarak adlandırılır. İntravezikal tipte, üreterosel tamamen mesane içinde yerleşimli iken ektopik tipte, üreteroselin bir kısmı mesane boynuna uzanım göstererek üretranın içine girer. Toplayıcı sisteme göre olan sınıflandırma tek ya da çift toplayıcı sistem olarak adlandırılır. Bilateral hidronefroz ve oligohidramniyoz gelişen fetuslara ultrasonografi eşliğinde lazer tedavilerinin yapılabileceği ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Tedavisinde fetoskopik lazer insizyon, iğne ile delme ve balon ile ütererosel kistinin delinmesi ve genişletilmesi ile ilgili sonuçlar olumlu sonuçlanmıştır. Olgu: Olgu 23 yaşında, Dikoriyonik diamniyotik spontan ikiz gebe perinatoloji kliniğine ikinci trimester ultrasonografi taraması için başvurdu. Özgeçmiş ve soygeçmişinde medikal bir özellik saptanmadı.Rutin antenatal laboratuvar test sonuçları normal idi. Ultrasonografide birinci fetüs uterusa sağ yerleşimli olup, ultrasonografik taraması normal idi. Sol kız fetusun yapılan ultrasonografik değerlendirmesinde üriner sistemde sağ böbrek normal olup,sol böbrek üst polde 10.9mm lik hidronefroz, çift toplayıcı sistem ve mesanenin içinde üreterosele özgü ‘Foley Sign’ olarak adlandırılan kistik oluşum mevcuttu. Alt pol üreter mesaneye kadar dilate izlendi; üst pol üreter proksimalde dilate idi. Alt pol üreterin üreterosele açıldığı saptandı. Hastaya perinatal danışmanlık verildi. Gebelik takibi devam etmekte olan hastaya fetal karyotip ve yönetime dair takip aralığı ve olası tedavi seçenekleri ile riskler ve sonuçlar hakkında bilgi verildi. Sonuç: Gebelikte fetal üreterosel tanısı ultrasonografi ile insidental olarak konulabilmektedir. Takip ve tedavi seçenekleri hakkında perinatal danışmanlık verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İkiz gebelik, Prenatal tanı, Üreterosel 


Keywords: