BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hicran ACAR ŞİRİNOĞLU, Ayşe ENDER YUMRU
İLK TRİMESTER TARAMA TESTİNDEKİ GEBELİKLE İLİŞKİLİ PLAZMA PTOTEİN-A (PAPP-A) VE SERBEST İNSAN KORYONİK GONADOTROPİN-SS (SS-HCG) DEĞERLERİNİN İSTENMEYEN GEBELİK SONUÇLARINA ETKİSİ
 
Amaç: Çalışmanın amacı, ilk trimester kombine tarama testi yapılan gebelerdeki maternal serum gebeliğe bağlı Plazma Protein A'nın (PAPP-A) ve maternal serumda insan koryonik gonadotropin (serbest ß-hCG)’nin, istenmeyen gebelik komplikasyonları ile olan ilişkisini araştırmaktır. Çalışmaların çoğu gelişmiş ülkelerde, özellikle Avrupa ve Amerika ülkelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada kendi hasta grubumuzdaki gebelik sonuçları ile β-hCG ve PAPP-A serum düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya İstanbul Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi’nde Ocak 2008 ile Aralık 2010 tarihleri arasında ilk trimester kombine tarama testi yaptıran ve sonrasında doğum yapan 281 tekil gebelik dahil edilmiştir, veri kaynağı olarak klinik kayıtları ve hastane bilgisayar otomasyon sistemi kullanılmıştır. Çalışma retrospektif bir kohorttur. Bulgular: PAPP-A ve B-HCG ortalama serum MOM değerleri sırasıyla 1.1±0,44 ve 1.09±1.6 MOM olarak bulunmuştur. PAPP-A ≤0,5 düzeltilmiş MOM sınır değeri ve düşük doğum ağırlığı(SGA) ,preeklampsi, intrauterin gelişme kısıtlılığı (IUGR) arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. İntrauterin mort fetüs, gestasyonel diabetes mellitus, oligohidroamnios ve PAPP-A ≤0,5 düzeltilmiş MOM sınır değeri arasında anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır. Serbest ß-HCG’ninuç değerleri ve istenmeyen gebelik sonuçları arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilmemiştir. Tartışma: Düşük ilk trimester maternal serum PAPP-A seviyelerinin sadece kromozom anomalileri değil, preeklempsi ve IUGR gibi istenmeyen gebelik sonuçları için de öngörülü olabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: PAPP-A, Serbest Beta HCG, Gebelik Komplikasyonları 


Keywords: