BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Canan SARI, Birsel Canan DEMİRBAĞ
İLK VE ORTA OKUL ÖĞRENCİLERİNDE AKRAN ZORBALIĞININ SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Geçmişi 1538 kadar uzanan akran zorbalığı, günümüzde dahi özellikle genç nüfuslu ülkeler için ciddi sorun teşkil etmektedir. Gerek psikolojik açıdan etkilediğinden dolayı, kişilerde bıraktığı derin izler yaşam boyunca sürmektedir. Zorbalıkla ilgili en önemli faktör iki ucu keskin bir bıçak şeklinde adlandırılmasından kaynaklanmaktadır. Zorbalığa maruz kalan kurbanda, zorbanın kendisinde olduğu gibi başta depresyon olmak üzere psikolojik problemler, intihar etme fikri, anne baba iletişiminde bozulmalar, akademik performansta düşmeler, sosyal çevreye uyumda problemler, okuldan kaçma ve gitmek istememe gibi problemler görülmektedir. Kendisi zorbalık yapan bireylerde ise gelecek ile ilgili suça sürüklenme, bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımı ve asosyal kişiliklerin oluşumu meydana gelmektedir. Akran zorbalığına neden olan değişkenleri değerlendirmek amacıyla planladığımız çalışmamızın evrenini Trabzon ili Tonya ilçesinde bulunan en kalabalık öğrenci popülasyonuna sahip ilk ve ortaokul olan Feride Ahmet Şener Ortaokulu ve Şehit Ayhan Güner İlkokulu’nda eğitim gören 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri olan toplam 185 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise gönüllü olarak çalışmaya katılan ve ailesi tarafından izin verilen öğrenciler tarafından oluşturulması planlanmaktadır. Araştırma için veriler toplanırken cinsiyet, yaş, anne ve baba eğitim düzeyi, mesleği, aile tipi ve kardeş sayısı gibi sosyodemografik özellikleri içeren kişisel değerlendirme formu ile Akran Zorbalığı Ölçeği Çocuk Formu kullanılması planlanmaktadır. Araştırmanın istatistiksel verilerin değerlendirilmesinde KTÜ yüksek lisans / Doktora öğrencileri tarafından kullanılan SPSS 22 paket programı kullanılacak olup verilerin değerlendirilmesinde niteliksel veriler için sayı ve yüzde, ölçümsel veriler için ortalama ve standart sapma, Normal dağılıma uygunluk testi Kolmogrov-Smirnov testi, parametrik koşullara uygunluğa göre 2’li gruplarda t testi veya Wilcoxun, 3’lü gruplarda ise Anova veya Kruskal Walls, kategorik verilerde ise Ki-kare analizlerinden yararlanılacaktır. Çalışmamız devam etmek olup verilerin toplanılması aşamasındadır.

Anahtar Kelimeler: Akran, Kurban, Zorba 


Keywords: